Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:2019/49

Antopäivä
25.10.2019
Diaarinumero
VH/2259/02.05.04/2019
Elinkeinotulon verotus, Aktivoidut korkomenot, Korkovähennysrajoitusten soveltaminen, Kirjanpitosidonnaisuus

Hakemuksen mukaan A Oy oli aloittanut uuden voimalaitoksen rakentamisen vuonna 2015 ja voimalaitos oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019. A Oy oli tilikausien 2016–2018 aikana aktivoinut kirjanpidossaan voimalaitoksen rakentamiseen liittyviä korkomenoja, jotka oli hankkeen keskeneräisyyden vuoksi kirjattu keskeneräisiin hankintoihin. A Oy:n oli tarkoitus lukea rakennusaikaiset korkomenot hyödykkeen hankintamenoon kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n perusteella voimalaitoksen käyttöönoton jälkeen verovuoden 2019 aikana.

Kun voimalaitoshankkeen rakennusaikaiset korkomenot oli jätetty kirjanpidossa vähentämättä hakemuksessa kuvatulla tavalla, keskusverolautakunta katsoi, että kyse oli korkomenoista, jotka verotuksessa luettiin hyödykkeen hankintamenoon elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 §:n 1 momentin nojalla. Siten hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa 17.6.2016 jälkeen otetuista lainoista kertyneet elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 4 momentin 1 kohdassa tarkoitetun prosenttiperusteisen ja 3.000.000 euron rajan ylittävät muille kuin konserniyhteydessä oleville osapuolille suoritetut nettokorkomenot olivat A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoisia elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 4 momentin 2 kohdan b alakohdan perusteella osana hyödykkeen hankintamenosta tehtäviä menojäännöspoistoja siltä osin kuin korot oli kirjanpidossa aktivoitu keskeneräisiin hankintoihin ennen 1.1.2019.

Hallituksen esityksen 172/1967 perusteella elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 23 §:n mukaisesti vähennettävät korkomenot vähennetään hyödykkeen hankintamenosta erillisenä eränä. Kun hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa korkomenot luettiin verotuksessa hyödykkeen hankintamenoon elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti, keskusverolautakunta katsoi, että korkomenoja ei ollut mahdollista vähentää A Oy:n verotuksessa lain 23 §:ssä säädetyllä tavalla.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2019-2020.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 12 §, 14 § 1 mom., 18 a § ja 23 §

Lainvoimainen

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2019