KVL:2019/41

Antopäivä
6.9.2019
Diaarinumero
VH/1209/02.05.04/2019
Arvonlisäverotus, Ajoneuvo, Osamaksusopimus, Tavaran käsite, Rahoituspalvelu

Ostaja hankki autoliike A Oy:lta uuden ajoneuvon osamaksusopimuksella. Osamaksusopimus siirrettiin B Oy:lle rahoitussaatavan vakuudeksi siten, että kaikki sopimukseen perustuvat oikeudet siirtyivät A Oy:lta B Oy:lle. Osamaksusopimuksen perusteella ostaja sai ajoneuvon käyttö- ja määräämisvallan ja maksettuaan täyden kauppahinnan ostajasta tuli ajoneuvon omistaja. Hakemuksen mukaan ajoneuvo luovutettiin ostajalle sopimuskauden alussa ja ostaja maksoi sopimuksen mukaisia maksueriä tavanomaisesti 1 – 5 vuotta. Omistusoikeus siirtyi ostajalle lopullisesti tämän maksettua kaikki maksusuunnitelman mukaiset erät.

Hakemuksen mukaan B Oy:llä oli osamaksusopimuksen siirronsaajana ainoastaan vakuusoikeudellinen oikeus rahoitussaatavan velkojana. B Oy ei missään vaiheessa ostanut kaupan kohteena olevaa uutta ajoneuvoa. Osamaksusopimukseen sisältyi hintatakuuelementti, jonka mukaan ostaja voisi luovuttaa ajoneuvon B Oy:lle sopimuksessa määrättyyn hintaan tietyin sopimusehdoin. Jos ehdot hintatakuun käyttämiseen täyttyivät, omistusoikeuden siirtäminen B Oy:lle toteutettiin erillisellä kauppakirjalla.

Keskusverolautakunta katsoi, että osamaksusopimuksen mukaan A Oy myi uuden ajoneuvon ostajalle siten, että ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen edellytyksenä oli kaikkien maksusuunnitelman mukaisten erien maksaminen. Osamaksukauppaa pidettiin A Oy:n suorittamana arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettuna verollisena tavaran myyntinä. Hakemuksessa kuvattua B Oy:n suorittamaa rahoituksen myöntämistä ja siihen liittyvää vakuuden asettamista pidettiin arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisena luotonantona ja muuna rahoituksen järjestämisenä ja siten arvonlisäverolain 41 §:ssä tarkoitetun verottoman rahoituspalvelun myyntinä.

Ennakkoratkaisu ajalle 6.9.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 17 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 momentin 2 kohta, 190 a §

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 2 artikla 1 kohdan a ja c alakohdat, 14 artikla 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta, 24 artikla 1 kohta, 135 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdat

Lainvoimainen