KVL:2018/43

Antopäivä
28.9.2018
Diaarinumero
A28/8210/2018
Kansainvälinen verotus, EU-oikeus, Tuloverosopimus, Kolmas valtio, Stand-still -lauseke

Hakemuksen mukaan hakija oli Sveitsin sijoitusrahastoja koskevan lainsäädännön mukainen sopimusperusteinen avoin kiinteistörahasto. Hakija ei ollut erillinen oikeushenkilö Sveitsin lainsäädännön mukaan. Epäsuorista kiinteistöomistuksista saadusta tulosta hakija ei ollut verovelvollinen Sveitsissä, vaan se oli vapautettu erityissäännöksellä tästä tulosta edellytysten täyttyessä. Hakija ei ollut Sveitsissä asuva verosopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Kun hakija jakoi sille kertynyttä voittoa edelleen sijoittajalle, katsottiin tämä voitonjako Sveitsissä sijoittajien osinkotuloksi, josta perittiin Sveitsissä lähtökohtaisesti 35 %:n lähdevero. Hakijaa hallinnoi erillinen rahastoyhtiö ja sillä oli erillinen säilytysyhteisö. Hakija, rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö toimivat Sveitsin finanssivalvontaviranomaisen valvonnan alaisena.

Kun asiassa otettiin huomioon hakemuksessa esitetyt tiedot hakijasta, hakija oli perusteltua katsoa Suomessa TVL:n 3 §:n mukaiseksi erilliseksi verovelvolliseksi yhteisöksi. TVL 20 §:n 1 momenttia sovellettaessa oli huomioitava, että kyseistä säännöstä sovellettiin ainoastaan kotimaisiin toimijoihin. Hakija ei myöskään täyttänyt sijoitusrahastolain 27 §:ssä erikoissijoitusrahastolle asetettuja edellytyksiä kunkin rahasto-osuudenomistajan merkinnän vähimmäismäärästä. Hakijaa ei näin ollen voitu pitää TVL:ia sovellettaessa erikoissijoitusrahastona, joka olisi TVL 20 §:n mukainen verovapaa yhteisö.

Hakemuksessa annetun selvityksen perusteella kyse oli SEUT 64 artiklan 1 kohdan ns. suorista sijoituksista ja kiinteistösijoituksista. TVL 20 §:n säännös oli ollut voimassa jo 31.12.1993 lähtien, ja sitä sovellettiin ainoastaan kotimaisiin toimijoihin, ellei esimerkiksi EU-oikeudesta muuta johtunut. Kun otettiin huomioon SEUT 64 artiklan 1 kohta, EU-oikeus ei edellyttänyt soveltamaan TVL 20 §:n säännöksen mukaista verovapautta hakemuksessa kuvatussa tilanteessa ulkomaisen hakijan Suomesta saamaan tuloon. Tuloverosopimuksen syrjintäkieltoartiklan ei katsottu olevan esteenä sille, että hakemuksessa kuvatussa tilanteessa Suomesta saatu tulo verotettiin suoraan hakijan tulona.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatussa tilanteessa hakijan suomalaisista kiinteistöistä tai kiinteistöyhtiöiden osakkeista saamaa tuloa ei voitu vapauttaa verosta Suomessa TVL 20 §:n 1 momentin perusteella.

Verovuodet 2018–2019

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 64 artikla
Sopimus Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 24 artikla
Tuloverolaki 20 §

KHO 30.1.2020 T 413 (kumottu)

Sivu on viimeksi päivitetty 17.10.2018