KVL:2018/21

Antopäivä
16.3.2018
Diaarinumero
A103/8210/2017
Arvonlisävero, Kiinteistön myynti, Kiinteistön myyntikulujen vähennysoikeus, Suoraan ja välittömästi kohdistuva kulu, Yleiskulu, Liikkeen tai sen osan luovutus

A Oy harjoitti kiinteistöliiketoimintaa. A Oy myi kahden kokonaan omistamansa keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. A Oy oli keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkaana harjoittanut osakeomistuksensa perusteella hallitsemissaan tiloissa toisessa kiinteistöosakeyhtiössä arvonlisäverotonta vuokraustoimintaa ja toisessa kiinteistöosakeyhtiössä arvonlisäverollista vuokraustoimintaa. Arvonlisäverolliset vuokrasopimukset siirtyivät osakkeiden kaupan yhteydessä luovutuksensaajalle. A Oy:lle aiheutui keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myynnistä kuluja. Asiassa oli kyse siitä, oliko A Oy:llä oikeus vähentää näiden kulujen arvonlisävero.

Kun kyse oli niiden keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myynnistä, jotka liittyivät kiinteistöllä aikaisemmin harjoitettuun arvonlisäverottomaan vuokraustoimintaan, A Oy:llä ei ollut oikeutta vähentää niiden kulujen arvonlisäveroa, jotka kohdistuivat suoraan ja välittömästi osakkeiden myyntiin. Tällaisia kuluja olivat esimerkiksi sopimusneuvotteluihin ja sopimuksen laatimiseen liittyvät kulut sekä kohteen välittäjälle maksettavat palkkiot. A Oy:llä oli oikeus vähentää yleiskuluna niiden kulujen arvonlisävero, jotka kohdistuivat suoraan ja välittömästi A Oy:n koko taloudelliseen toimintaan. Tällaisia kuluja olivat esimerkiksi konsernin juridisen ja liiketoiminnallisen rakenteen suunnittelu sekä omistus- ja yhtiörakenteen strukturointiin liittyvät kulut.

Kun kyse oli niiden keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myynnistä, jotka liittyivät kiinteistöllä aikaisemmin harjoitettuun arvonlisäverolliseen vuokraustoimintaan ja osakkeiden luovutuksen yhteydessä siirtyivät myös vuokrasopimukset, kyse oli arvonlisäverodirektiivin 19 artiklassa tarkoitetusta varallisuuskokonaisuuden tai sen osan siirrosta ja AVL 19 a §:ssä tarkoitetusta liikkeen tai sen osan luovutuksesta. A Oy:llä oli oikeus vähentää osakkeiden luovuttamiseen liittyvien kulujen arvonlisävero yleiskuluna, kun luovutuksensaaja ryhtyi jatkamaan A Oy:n harjoittamaa arvonlisäverollista toimintaa.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.3.2018-31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 19 a § 1 momentti, 27 § 1 momentti ja 4 momentti, 41 §, 42 § 1 momentti 6 kohta ja 3 momentti, 43 §, 102 § 1 momentti 1 kohta, 117 §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 19 artikla, 29 artikla
EUT asiassa C-29/08 (AB SKF), C-104/12 (Wolfram Becker), C-651/11 (X BV), C-408/98 (Abbey National plc)

Äänestys 6-1

KHO 8.8.2019 T 3592 (ei muutosta)