Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

KVL:2018/33

Antopäivä
20.6.2018
Diaarinumero
A23/8210/2018
Elinkeinotulon verotus, Erilajiset osakkeet, Yhtiöjärjestys, Osinkotulo

Hakemuksen mukaan A Oy oli vuonna 2017 hankkinut B Oy:n B-osakkeita suunnatussa osakeannissa, jossa osakkeiden merkintähinta oli kirjattu B Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. B Oy:ssä oli useita osakesarjoja: A-osakkeet olivat kantaosakkeita ja muiden osakesarjojen osakkeet olivat ns. sijoitusosakkeita.

Yhtiöjärjestyksen mukaan siirtokelvottoman B-osakkeen osakkeenomistajalla ei ollut oikeutta osallistua B Oy:n yhtiökokoukseen, mutta osake tuotti kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella oli yhtiön purkautuessa tai rekisteristä poistossa etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan, yhtiöjärjestyksessä säädetty osinko-oikeus sekä lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

B-osakkeen osinko-oikeus määräytyi yhtiöjärjestyksen mukaan siten, että osakkeella oli etuoikeus osakkeen merkintähinnasta kuukausikohtaisesti laskettavaan kiinteään osinkoon, jonka määrä kasvoi sijoitusajan myötä portaittain 3 prosentista 8 prosenttiin kalenterivuodessa. Osinko-oikeus täsmättiin taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko merkinnän jälkeiselle ajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen osingonmaksun yhteydessä. Kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksettiin A Oy:n pankkitilille seuraavan kalenterikuukauden alussa. Hakemuksen mukaan B Oy:n yhtiökokous oli valtuuttanut hallituksen päättämään B-osakkeelle maksettavasta osingosta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan B-osakkeeseen liittyi lunastusehto, jonka nojalla osakkeenomistaja saattoi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. B Oy saattoi myös oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 60 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Lunastushinta oli osakkeen merkintähinta, ja B Oy oli velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä.

Keskusverolautakunta totesi, että B Oy:n voittovaroista B-osakkeille jaettavan osingon peruste oli määrätty yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja hakemuksen mukaan osingonjaossa noudatettiin osakeyhtiölain säännöksiä. Näin ollen keskusverolautakunta katsoi, että A Oy:n omistamiensa osakkeiden perusteella saamaa tuottoa pidettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n 1 momentin mukaisena osinkona A Oy:n verotuksessa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2017-2018.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a § 1 mom

Ään. 4-3

KHO 16.5.2019 T 2231 (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 11.7.2018