KVL:2018/7

Antopäivä
9.2.2018
Diaarinumero
A91/8210/2017
Kansainvälinen verotus, EU-oikeus, Tuloverosopimus, Ulkomainen eläkelaitos, Kiinteistötulo

Hakija oli Saksan erään osavaltion ja määrätyn ammattiryhmän eläkekassa. Eläkekassa oli julkisoikeudellinen oikeushenkilö, se katsottiin Saksassa virastoksi ja se kuului Saksan sisäasiainministeriön valvonnan alaisuuteen. Eläkekassa oli erillinen verosubjekti Saksassa, mutta se oli erikseen säädetty verovapaaksi.

Jäsenyys eläkekassassa oli pakollista osavaltiossa toimivalle ammattiryhmälle, jotka olivat velvoitettuja liittymään valtakunnalliseen ammattiliittoon. Eläkekassa vastasi lakisääteisen eläketurvan järjestämisestä siihen liittymään velvoitetuille. Eläkekassan jäsenten oli mahdollista maksaa vapaaehtoista lisämaksua lakisääteisen minimieläkemaksun lisäksi. Eläkekassa ei tarjonnut jäsenilleen yksilöllisiä eläkevakuutuksia tai muita vapaaehtoisia lisäeläkkeitä. Eläkekassa oli asuinvaltion antaman kotipaikkatodistuksen mukaan oikeutettu Suomen ja Saksan välisiin verosopimuksen etuuksiin ja oikeuksiin.

Kun otettiin huomioon hakemuksessa esitetyt tiedot eläkekassasta, keskusverolautakunta katsoi, että eläkekassa rinnastui lähinnä suomalaiseen eläkesäätiöön tai muuhun siihen rinnastettavaan eläkelaitokseen. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (lähdeverolaki) 3 §:n 7 momentti ei ollut esteenä sille, että hakemuksessa kuvatun Suomessa verotettavan kiinteistötulon verotus toimitettiin lähdeverolain 13 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti verotusmenettelystä annetun lain (VML) mukaisessa järjestyksessä. Kun lisäksi otettiin huomioon Suomen ja Saksan välisen tuloverosopimuksen syrjintäkieltoartikla, eläkelaitoksella oli oikeus vähentää VML:n mukaisessa järjestyksessä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettu vähennyskelpoinen meno siltä suhteelliselta osin kun meno kohdistui Suomessa verotettavaan tuloon.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 49 ja 63 artikla
Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välinen sopimus tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (Sops 17–18/1982) 24 artikla
Sopimus Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi (Sops 85–86/2017) 22 artikla
Laki elinkeinotulon verottamisesta 8 §
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 ja 13 §

Ennakkoratkaisu verovuosille 2017–2018

Lainvoimainen