KVL:2017/44

Antopäivä
22.8.2017
Diaarinumero
A31/8210/2017
Elinkeinotulon verotus, Kansainvälinen verotus, Pääomanpalautus, Osinko, Sulautuminen

Hakemuksen mukaan D Oyj:n saksalainen tytäryhtiö C GmbH sekä yhdysvaltalainen tytäryhtiö B Inc. suunnittelivat tiettyjen varojensa jakamista D Oyj:lle.

C GmbH:n oli tarkoitus jakaa hakijalle varoja, jotka olivat muodostuneet A Oyj:n viimeisen kymmenen vuoden aikana tekemistä pääomansijoituksista vapaan oman pääoman rahastoa vastaaviin rahastoihin. Sijoitusten tekemisen jälkeen A Oyj oli sulautunut EVL 52 a ja b §:ien mukaisesti D Oyj:öön, jolle pääomanpalautus oli tarkoitus maksaa.

Keskusverolautakunta katsoi, että sovellettaessa EVL 6 c §:n säännöksiä D Oyj:n verotuksessa pääomansijoituksen oli hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa tehnyt sama henkilö siitä huolimatta, että sijoituksen tehnyt A Oyj oli ennen pääoman palauttamista sulautunut EVL 52 a ja b §:ien mukaisesti D Oyj:öön.

D Oyj:n kokonaan omistamalla B Inc.:llä ei toiminnan aiemman tappiollisuuden vuoksi ollut voittovaroja. Suunniteltu varojenjako oli tarkoitus toteuttaa ns. additional paid-in capital -rahastosta, jonne kyseessä olevan osavaltion sääntelyn mukaan merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepääomaan. Hakijan käsityksen mukaan kyseinen varojenjako katsottaisiin Yhdysvaltojen verotuksessa pääomanpalautukseksi eikä jakava yhtiö saisi sen johdosta veroetuja. A Oyj oli omistanut B Inc:in kaikki osakkeet välittömästi yli kymmenen vuoden ajan eikä ollut tuona aikana tehnyt oman pääoman sijoituksia yhtiöön.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa esitetyn perusteella B Inc.:n varojenjako oli D Oyj:n verotuksessa EVL 6 a §:n säännösten perusteella veronalaista osinkotuloa. Kuitenkin kun otettiin huomioon Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen 23 artiklan 1 b kohdan säännös, keskusverolautakunta katsoi, että hakijalle B Inc.:n varojenjaosta muodostuva tulo tuli hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa vapauttaa verosta EVL 6 a §:n säännöksistä riippumatta.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018. Äänestys 7-1 B Inc.:n varojenjaon verokohtelun osalta.

Tuloverolaki 33 b § 6 momentti Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a §, 6 c §, 52 a § ja 52 b § Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 artikla 1 b kohta

KHO 6.9.2018, T 4091 (ei muutosta)

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.