KVL:2017/36

Antopäivä
29.5.2017
Diaarinumero
A22/8210/2017
Arvonlisävero, Verollinen myynti, Vahingonkorvaus

Asiassa oli kyse siitä, oliko hakijan sähkönjakelun keskeytymisen johdosta sähkömarkkinalain 100 §:n perusteella asiakkailleen suorittamaa vakiokorvausta pidettävä arvonlisäverolain 78 §:ssä tarkoitettuna alennukseen tai hyvitykseen rinnastettavana oikaisueränä, jonka yhtiö sai vähentää myynnistä suoritettavan veron perusteesta, vai oliko kysymys vahingonkorvauksen luonteisesta erästä, joka ei kuulunut arvonlisäverolain soveltamisalaan.

Ostajan oikeus vakiokorvaukseen perustui siihen, että sähkönjakelu ja sähköntoimitus olivat keskeytyneet, eikä toimitus siten vastannut sovittua. Toimituksen puuttumisen johdosta maksettavan korvauksen tarkoituksena oli katsottava olevan ostajalle keskeytymisestä syntyvän haitan ja vahingon korvaaminen. Merkitystä ei korvauksen luonteen suhteen ollut sillä, että ostaja voi saada vahingonkorvausta keskeytyksestä aiheutuneesta vahingosta myös muulla perusteella.

Toimitussopimuksen mukainen vakiokorvauksen määrä ei perustunut todelliseen ja osoitettuun vahingon määrään. Kun otettiin huomioon, että EUT:n asiassa C-277/05, Société thermale d’Eugenié-les-Bains, antaman tuomion mukaan kysymyksessä voi olla vahingonkorvaus myös silloin, kun korvaus on kiinteämääräinen eikä vastaa aiheutuneen vahingon määrää, korvauksen sanotulla määräytymisperusteella ei ollut asiassa merkitystä. Vakiokorvaus oli katsottava sähkön loppukäyttäjälle sähkönjakelun ja sähköntoimituksen keskeytymisestä maksettavaksi korvaukseksi.  Kyse oli näin ollen vahingonkorvauksen luonteisesta erästä. Vakiokorvausta ei voitu pitää arvonlisäverolain 78 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamana oikaisueränä, joka voidaan vähentää palvelun myynnistä suoritettavan veron perusteesta.

Ennakkoratkaisu ajalle 29.5.2017–31.12.2018

Äänestys 4-3

Arvonlisäverolaki 73 § 1 mom, 78 § 1 mom 1 kohta ja 190 a § Sähkömarkkinalaki 97 §, 98 §, 99 § ja 100 § Laki Verohallinnosta 14 § 1 mom Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi (2006/112/EY) 73 artikla, 79(1)(b) artikla ja 90(1) artikla Unionin tuomioistuimen tuomio C-277/05, Société thermale d´Eugénie-les-Bains

lainvoimainen

KHO 4.5.2018, T 2088 vuosikirja (ei muutosta)