KVL:2017/33

Antopäivä
23.5.2017
Diaarinumero
A16/8210/2017
Kansainvälinen verotus, EU-oikeus, Verotuksen syrjivyys, Verosopimus, Kiinteistösijoitustoiminta

Hakemuksen sekä Ranskan viranomaisen antaman todistuksen mukaan ranskalainen hakija oli oikeudelliselta muodoltaan vaihtuvapääomainen yhtiö eli Sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous forme de SAS (A Real Estate Investment Fund with Variable Capital in the form of a simplified joint-stock company). Hakijan osuudet olivat osakkeita (shares), ja voitonjako tapahtui osinkona (dividends). Hakemuksen sekä Ranskan viranomaisen antaman todistuksen mukaan hakija täytti myös kiinteistöihin sijoittavan yhteissijoitusyrityksen edellytykset (Organismes de placement collectif en immobilier OPCI). Hakija kuului osaksi monikansallista vakuutusryhmittymää. Hakijan pääasiallinen tarkoitus oli hakemuksen mukaan edistää konsernin henkivakuutussidonnaista sijoitustoimintaa.

Hakijan tosiasialliseksi tarkoitukseksi oli katsottava rajatun piirin sijoitustoiminta, eli kyse oli muusta kuin aidosta yhteissijoittamisesta kiinteistöihin sekä kiinteistöarvopapereihin. Koska hakija ei täyttänyt sijoitusrahastolain erikoissijoitusrahastolle asetettuja edellytyksiä, ei se ollut sijoitusrahastolain mukainen erikoissijoitusrahasto eikä TVL 20 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen sijoitusrahasto. Hakija oli kiinteistösijoittamista harjoittava osakeyhtiö, vastaten lähinnä suomalaista osakeyhtiömuotoista kiinteistösijoitustoimintaa. Tällainen osakeyhtiömuotoinen kiinteistösijoitusyhtiö ei ollut vapautettu tulosta suoritettavasta verosta TVL 20 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, ja oli tuloverovelvollinen suomalaisia kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavia osakeyhtiöitä vastaavalla tavalla yhteisöjä koskevien säännösten mukaisesti. Osakeyhtiön rinnastumisen esteenä ei ollut se, että hakija oli vaihtuvapääomainen yhtiö.

Koska hakijan toiminnan tarkoituksena katsottiin olevan muu kuin yhteissijoittaminen, ei asiassa ollut tarpeellista arvioida, voisiko osakeyhtiömuotoinen hakija täyttää muilta osin sijoitusrahastolain erikoissijoitusrahastolle asetetut edellytykset, vai olisiko se rinnastettavissa lähinnä suomalaiseen osakeyhtiömuotoiseen kiinteistösijoitustoimintamuotoon.

Koska osakeyhtiömuotoista hakijaa verotettiin samalla tavalla kuin suomalaista osakeyhtiömuotoista kiinteistösijoitusyhtiötä, ei tilanteessa asetettu ulkomaista hakijaa erilaiseen asemaan kotimaisiin toimijoihin nähden. Tästä johtuen tilanteessa ei ollut kyse SEUT 49 tai 63 artiklan vapauksien rajoituksesta.

Hakemuksen sekä veroviranomaisen antaman todistuksen mukaan hakija oli Ranskan veroviranomaisen mukaan Suomen ja Ranskan välisen verosopimuksen mukaan Ranskassa asuva, ja verosopimusta sovellettiin myös hakijan Suomesta saamaan osinkotuloon. Hakijaa pidettiin erillisenä verovelvollisena verosopimusta sovellettaessa. Näin ollen hakija oli muun muassa oikeutettu verosopimuksen 10 artiklan osinkoja koskeviin määräyksiin. Ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018.

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan Tasavallan Hallituksen välinen sopimus tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi 4 artikla

Tuloverolaki 20 §

KHO 20.3.2019 T 1023 (ei muutosta)