KVL:2017/28

Antopäivä
12.5.2017
Diaarinumero
A6/8210/2017
Elinkeinotulon verotus , Ruotsalainen vakuutusyhtiö, Sijoitus suomalaiseen kommandiittiyhtiöön, Korkovähennysrajoitusten soveltaminen, Suomesta saatu tulo

Ruotsalainen vakuutusyhtiö A aikoi sijoittaa äänettömänä yhtiömiehenä perustettavaan kommandiittiyhtiöön, joka harjoitti kiinteistösijoitustoimintaa Suomessa.

Kun otettiin huomioon vuosikirjaratkaisu KHO 2002:34, keskusverolautakunta katsoi, että A:ta voitiin verottaa Suomessa osuudestaan kommandiittiyhtiön tuloon. Yhtiöosuuden luovutus ei kuitenkaan ollut A:n verotuksessa TVL 10 §:n 10 kohdassa tarkoitettua tai muutakaan kyseisessä pykälässä tarkoitettua Suomesta saatua tuloa.

Kotimaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää verotuksessaan EVL 7 §:n nojalla vakuutuksenottajille suoritettavat vakuutuskorvaukset sekä EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla vakuutussopimuksista muodostuva vastuuvelka. Hakemuksen mukaan A ei harjoittanut Suomessa vakuutustoimintaa ja A:n Ruotsissa myöntämät vakuutukset eivät olleet sijoitussidonnaisia.

A:n tilanne erosi EUT:n tuomiossa C-342/10 esillä olleesta asiasta siitä syystä, ettei A:n kaltaiselle vakuutusyhtiölle lähtökohtaisesti muodostu samoilla perusteilla nollatulosta kuin eläkevakuutustoiminnassa. Keskusverolautakunta katsoi, että A:n maksamilla vakuutuskorvauksilla sekä A:lle vakuutussopimuksista muodostuvalla vastuuvelalla ei hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa ollut EUT:n oikeuskäytännössä edellytettyä suoraa yhteyttä Suomeen perustettavasta kommandiittiyhtiöstä saatavaan tulo-osuuteen eikä hakemuksessa ollut esitetty muutakaan sellaista perustetta, jonka johdosta A:lla voitaisiin katsoa olevan oikeus kyseisten Ruotsissa harjoitettavaan toimintaan liittyvien menojen vähentämiseen Suomesta saadusta tulosta.

Keskusverolautakunta katsoi, että kiinteistösijoitustoimintaa harjoittava kommandiittiyhtiö ei ollut vapautettu EVL 18 a §:n korkorajoitussäännöksestä kyseisen pykälän 4 momentin säännöksen perusteella.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018.

Äänestys 5-3

Tuloverolaki 10 § ja 16 §

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §, 8 § 1 mom. 10 kohta sekä 18 a §

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus 3, 5, 7 ja 25 artiklat

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 artikla

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä

KHO 2.4.2019 T 1334 (osittain kumottu)