KVL:2017/29

Antopäivä
12.5.2017
Diaarinumero
A32/8210/2017
Elinkeinotulon verotus, Sijoituskiinteistö, Poistojen kirjanpitosidonnaisuus

Hakemuksen mukaan hakijana oleva sijoitusyhtiö harkitsi siirtymistä sijoituskiinteistöjensä kirjanpitokäsittelyssä KPL 5 luvun 2 b §:n mukaiseen käyvän arvon menetelmään, jossa tuloslaskelmalle ei kirjata suunnitelman mukaisia poistoja. Niiden sijaan tuloslaskelmalle kirjataan tuotoksi tai kuluksi sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksia vastaavat erät sekä verotuksen ja kirjanpidon arvojen erotuksesta aiheutuva laskennallinen vero.

Keskusverolautakunta totesi, että tässä ennakkoratkaisuasiassa ei ollut kyse korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO 2015:43 tosiseikaston kaltaisesta tilanteesta, jossa vähennyskelpoiseksi säädettyä hankintamenoa ei ollut kirjattu kirjanpitoon. Lisäksi asiassa tuli ottaa huomioon, että hakemuksessa tarkoitetut kiinteistöt olivat tarkasti yksilöitävissä ja erikseen luovutettavissa olevia omaisuuseriä, joiden osalta verotuksessa poistamaton hankintameno tuli poistosäännöksistä riippumatta vähennetyksi kiinteistöjen luovutusten yhteydessä.

Kun edellä esitettyjen seikkojen lisäksi otettiin huomioon EVL 54 §:n 2 momentin sanamuoto sekä se, että ennakkoratkaisua oli haettu ainoastaan tilanteeseen, jossa hakijan tuloslaskelmaan ei merkitä poistoja tai poistoa vastaavaa muuta kulukirjausta, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakija ei voinut vähentää verotuksessa omistamistaan rakennuksista sekä rakennusten koneista ja laitteista EVL 30 ja 34 §:ien mukaisia poistoja. Tuloslaskelmalle kirjattavaa laskennallista veroa ei voitu pitää EVL 54 §:n 2 momentissa edellytettynä kulukirjauksena. Ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 54 § 2 mom.

Lainvoimainen