KVL:2017/1

Antopäivä
19.1.2017
Diaarinumero
A92/8210/2016
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa, arvopaperien välitys, joukkorahoitus

Hakija ylläpiti internetissä toimivaa palvelualustaa, jonka kautta hakijan asiakas tarjosi joukkorahoituslaissa tarkoitetulla tavalla oman pääoman ehtoisia arvopapereitaan sijoittajille merkittäväksi määrittelemäänsä merkintähintaan merkintäaikana. Hakija välitti sijoittajilta palvelualustan kautta saamansa merkintäsitoumukset asiakkaan hyväksyttäväksi. Lisäksi hakija vastasi muun ohella sijoittajien tunnistamisesta ja tuntemisesta, merkintähintamaksujen välittämisestä asiakasyrityksen tilille ja merkintöjen täsmäyttämisestä sekä piti joukkorahoituslain 11 §:ssä tarkoitetun avaintietodokumentin sijoittajien saatavilla palvelualustan kautta merkintäaikana. Osakemerkinnät tulivat voimaan, kun hakijan asiakas oli hyväksynyt ne.

Hakija veloitti palvelusta asiakkaaltaan välityspalkkion, joka määräytyi prosenttiosuutena osakkeiden hinnan perusteella. Lisäksi asiakas sitoutui maksamaan hakijalle palkkiona 5 prosenttia osakeannin aiotusta kokonaismäärästä, jos asiakas keskeytti tai peruutti joukkorahoituskampanjan.

Hakija ei kontaktoinut yksittäisiä sijoittajia arvopapereiden tarjoamisen edistämiseksi eikä antanut asiakkaalle osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyviä osto- tai merkintäsitoumuksia taikka taannut osakeannin onnistumista.

Hakijan tarjoama joukkorahoituspalvelu muodosti yhden taloudellisen suorituksen eli kokonaispalvelun, jonka arvonlisäverokohtelu määräytyi yhtenäisesti. Palvelun tarkoituksena oli saattaa joukkorahoitusta hakeva hakijan asiakas ja rahoitusta tarjoava taho yhteen, jotta nämä osapuolet solmisivat keskenään arvopaperikaupan. Kun otettiin huomioon arvonlisäverodirektiivin verosta vapautettuja rahoituspalveluja koskevat säännökset ja niiden tulkintaa koskeva Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen luonne ja tarkoitus, palvelukokonaisuus oli arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua arvopapereita koskevan liiketoimen välitystä ja arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu veroton rahoituspalvelu. Hakijan ei ollut suoritettava arvonlisäveroa joukkorahoituspalvelusta asiakkailtaan veloittamistaan palkkioista.

Koska hakijan tarjoaman palvelun tavoitteena oli ainoastaan osakekaupan syntyminen, hakijan ei ollut suoritettava arvonlisäveroa asiakkaaltaan perimästään palkkiosta, vaikka asiakas keskeytti tai peruutti joukkorahoituskampanjan ennen osakekaupan toteutumista.

Ennakkoratkaisu ajalle 19.1.2017 – 31.12.2018

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 41 § sekä 42 § 1 mom 6 kohta ja 3 mom

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta c alakohta ja 135 artikla 1 kohta f alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-2/95, SDC; C-235/00, CSC Financial Services; C-453/05, Ludwig; C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken; ja C-259/11, DTZ Zadelhoff

Joukkorahoituslaki 1 § ja 3 §

KHO T 4930 4.10.2017 (ei muutosta)