KVL:2016/47

Antopäivä
13.10.2016
Diaarinumero
A23/8210/2016
arvonlisäverotus, elinkeinotulon verotus, irtaimen omaisuuden rahoitusleasing, osto-optio

A Oy harjoitti työkoneiden rahoitusleasingtoimintaa, jossa yhtiö vuokrasi omistuksessaan olevan työkoneen määräajaksi. Leasingsopimuksen ehtojen mukaan työkone oli A Oy:n omaisuutta eikä vuokralleottaja saanut siihen omistusoikeutta leasingsopimuksen nojalla. Vuokralleottajalla ei ollut oikeutta myydä, siirtää, vuokrata edelleen, pantata eikä luovuttaa työkoneen omistus- eikä käyttöoikeutta. 

A Oy:n tarkoituksena oli lisätä leasingsopimuksiin osto-optio, jonka perusteella vuokralleottajalla oli oikeus ostaa työkone vuokrakauden päätyttyä. Hakemuksen mukaan vuokralleottajalla ei ollut osto-option perusteella velvollisuutta ostaa työkonetta eikä vuokralleottajasta tullut sopimusehtojen mukaan automaattisesti työkoneen omistajaa vuokrakauden päätyttyä.

Uusien leasingopimusehtojen mukaan vuokralleottajalla oli oikeus ostaa työkone sopimuksen päätyttyä vuokrasopimuksen mukaisesta jäännösarvosta, joka oli vuokratun työkoneen hankintahinnan ja sekä veloitettujen vuokrien erotus. Jos vuokralleottaja ei käyttänyt osto-optiotaan, vuokralleottajalle palautettiin työkoneen käyvän arvon ja jäännösarvon välinen erotus vuokrien palautuksena.

Kun vuokrasopimuksen uusissa ehdoissa ei asetettu vuokralleottajalle velvollisuutta vuokrakohteen ostamiseen eikä vuokrasopimuksen ehtojen perusteella vuokralleottajasta tullut vuokrauskohteen omistajaa, vuokrauskohdetta ei katsottu tämän sopimuksen perusteella luovutetuksi tuloveroverotuksessa. Tällöin kysymys ei myöskään ollut arvonlisäverolaissa tarkoitetusta tavaran myynnistä vaan palvelun myynnistä. Asiaa ei ollut arvioitava toisin siinäkään tapauksessa, että työkoneen jäännösarvo oli sama tai jonkin verran alempi kuin työkoneen käypä arvo sopimuksen päättyessä. Näin ollen hakemuksessa tarkoitettua irtaimen omaisuuden leasingsopimusta pidettiin tuloverotuksessa työkoneen vuokrasopimuksena ja arvonlisäverotuksessa vuokrauspalvelun myyntiä koskevana sopimuksena.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017

Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 13.10.2016 – 31.12.2017

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § 1 mom 1 kohta

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 § ja 18 §

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi (2006/112/EY) 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta, 14 artikla 1 kohta ja 2 kohta b alakohta ja 24 artikla 1 kohta

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-118/11 (Eon Aset Menidjmunt OOD) ja C-209/14 (NLB Leasing d.o.o.)

Lainvoimainen