KVL:2015/50

Antopäivä
18.12.2015
Diaarinumero
A56/8210/2015
elinkeinotulon verotus, kansainvälinen verotus, eu-oikeus, osinkotulojen verotuksen syrjivyys

Hakija oli keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 11 §:ssä tarkoitettu eläkelaitos. Hakemuksessa oli kysymys vain sellaisista osingoista, joita Hakija sai sen sijoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden perusteella, jossa jakava yhtiö asui Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen (EU/ETA) ulkopuolella ja Hakija omisti alle 10 prosenttia jakavan yhtiön osakepääomasta. Tällainen osinkotulo oli Hakijalle EVL 6 a §:n nojalla kokonaan veronalaista tuloa. Kun Hakija sai osinkoa vastaavalta Suomessa asuvalta yhteisöltä, oli osinko Hakijalle vain 75-prosenttisesti veronalaista tuloa EVL 6 a §:n nojalla.

Tilanteessa oli otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta laaditun sopimuksen (SEUT) 63 artiklan periaatteet pääomien vapaasta liikkuvuudesta. Pääoman vapaata liikkuvuutta rajoittavalle verotukselle voi olla oikeuttamisperusteena esimerkiksi verovalvonnan tehokas turvaaminen, jolloin verotus voi olla hyväksyttävää.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että pääoman vapaata liikkuvuutta koskevia määräyksiä voidaan jättää soveltamatta kolmansissa valtioissa kotipaikan omaaviin esimerkiksi silloin, kun jäsenvaltiolla ei ole kolmannen valtion kanssa sopimusta, joka oikeuttaa verotustietojen saamiseen. Ottaen huomioon EUT:n oikeuskäytäntö ja erityisesti tuomiot asioissa C-540/07, Italia vastaan komissio, ja C-72/09, Rimbaud, keskusverolautakunta katsoi, että SEUT:n pääomien vapaan liikkuvuuden säännöstä on tulkittava siten, että sen kanssa ei ole ristiriidassa nyt kyseessä oleva EVL 6 a § tilanteessa, jossa Suomella ei ole osinkoja jakavan yhteisön kotivaltion kanssa sopimusta, jossa määrätään verotustietojen-vaihdosta. Sopimuksen perusteella suorituksen maksajan kotivaltiosta voidaan saada riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi. Nämä tiedot on mahdollista saada silloin, kun suorituksen maksaja asuu EU/ETA-valtiossa.

Ratkaisussa KHO 2015:9 SEUT:n pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteita sovellettiin portfolio-osakkeiden osalta myös tilanteessa, jossa suomalainen yhtiö jakoi osinkoa EU/ETA-valtion ulkopuolella sijaitsevalle yhtiölle.

Näin ollen hakemuksessa kuvatussa tilanteessa EU/ETA-valtioiden ulkopuolelta asuvalta yhteisöltä saaduista osingoista oli veronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia. Edellytyksenä sille, että osingosta on veronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia, oli, että Suomella on suorituksen maksajan kotivaltion kanssa sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa ja suorituksen maksajan kotivaltiosta saadaan riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63–65 artikla

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a §

 

Lainvoimainen