KVL:2016/7

Antopäivä
26.2.2016
Diaarinumero
A76/8210/2015
elinkeinotulon verotus, rajat ylittävä sulautuminen, kiinteät toimipaikat Suomessa, tappioiden siirtyminen

Iso-Britanniassa asuvan A Ltd:n osakkeet omisti kokonaan B Ltd, joka puolestaan omisti kokonaan Irlannissa asuvan C plc:n kokonaan omistavan D Ltd:n. Hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä A Ltd sulautui sisaryhtiöönsä C plc:hen Iso-Britannian ja Irlannin yhtiöoikeudellisten säännösten mukaisesti. Järjestelyssä B Ltd sai C plc:ltä vastiketta, josta oli rahaa noin 90 prosenttia siirtyvän nettovarallisuuden arvosta ja loput noin 10 prosenttia C plc:n omia osakkeita. 

A Ltd:llä oli Suomessa kiinteä toimipaikka, jolle oli vahvistettu verotuksessa tappioita aikaisemmilta vuosilta. C plc oli rekisteröinyt Suomeen sivuliikkeen, joka tulisi jatkamaan sulautumisen jälkeen A Ltd:n Suomessa harjoittamaa toimintaa kiinteänä toimipaikkana.

Hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä sulautumisvastike oli pääasiassa rahaa. Koska kysymyksessä ei näin ollen ollut EVL 52 a §:ssä ja yritysjärjestelydirektiivissä tarkoitettu sulautuminen, ei järjestelyyn sovellettu EVL 52 a §:n ja 52 b §:n sulautumista koskevia periaatteita. Tämän vuoksi myöskään A Ltd:n kiinteälle toimipaikalle vahvistetut tappiot eivät siirtyneet C plc:n kiinteälle toimipaikalle TVL 123 a §:n 2 momentin nojalla. Sillä, miten järjestely verotettiin Iso-Britannian ja Irlannin verotuksessa, ei ollut TVL 123 a §:n 2 momentin soveltamisen kannalta merkitystä.

Koska tappiot eivät järjestelyssä siirtyneet, kysymyksessä ei ollut TVL 122 §:ssä tarkoitettu omistajanvaihdos. Säännöstä sovelletaan näin myös kotimaisiin yhtiöihin vastaavassa tilanteessa. Tämän vuoksi TVL 122 §:n omistajanvaihdosta koskevia säännöksiä ei sovellettu, vaikka otettiin huomioon SEUT 18 artiklan mukainen syrjintäkielto, SEUT 49 - 54 artiklan mukainen sijoittautumisvapaus ja verosopimusten syrjintäkieltoartiklat.  

Ennakkoratkaisu vuosille 2015 ja 2016

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 a § ja 52 b §
Tuloverolaki 122 § ja 123 a § 2 mom
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 18 ja 49–54 artiklat
Suomen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin välinen verosopimus (SopS 2/1970) 27 artikla
Suomen ja Irlannin välinen verosopimus (SopS 88/1993) 25 artikla

KHO T 4819 11.11.2016 (ei muutosta)