Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2016/12

Antopäivä
24.3.2016
Diaarinumero
A10/8210/2016
elinkeinotulon verotus, sale and leaseback, omaisuuden luovutus vakuudeksi

Kuljetustoimintaa harjoittaneen A Oy:n oli tarkoitus hakea rahoitusta kansainvälisiltä rahoittajilta ja käyttää omistuksessaan olevia kuljetusvälineitä vakuutena. Rahoitusjärjestely oli tarkoitus toteuttaa niin sanottuna sale and leaseback -järjestelynä, jossa rahoittajat saivat vakuusajaksi kuljetusvälineiden omistusoikeuden ja A Oy vuokrasi ne samalla sopimuksella omaan käyttöönsä. Rahoitusjärjestely sisälsi takaisinosto-option, jonka mukaan A Oy:n oli mahdollista ostaa kuljetusvälineet takaisin erikseen sovitun ajan kuluttua.

Kirjanpitolain 5 luvun 5 b §:ään on lailla (2015/1620) lisätty 1.1.2016 voimaan tulleet säännökset rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitsemisestä kirjanpitoon. Uuden säännöksen mukaan vuokrasopimuksen tehnyt kirjanpitovelvollinen vuokralleottaja voi merkitä tietyin ehdoin hyödykkeen tilinpäätökseensä siten kuin se olisi ostettu.

Elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa ei ole vastaavia rahoitusleasingsopimuksia koskevia säännöksiä kuin kirjanpitolaissa. Tämän vuoksi edellä mainittuja kirjanpitolain periaatteita ei voitu soveltaa verotuksessa. Hakemuksessa tarkoitetussa rahoitusjärjestelyssä hakija siirsi kuljetusvälineidensä omistusoikeuden rahoittajalle, jolloin hakijan verotuksessa kuljetusvälineet katsottiin luovutetuksi.

Ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § 1 mom. 1 kohta

KHO T 4472 25.10.2016 (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2016