KVL:2015/13

Antopäivä
30.4.2015
Diaarinumero
A77/8210/2014
elinkeinotulon verotus, lähdeveron syrjivyys, maltalainen sicav -sijoitusyhtiö, osinkotulo pörssiosakkeista

Maltalaisen yhtiölainsäädännön mukainen SICAV –sijoitusyhtiö A:n oli tarkoitus sijoittaa Suomessa julkisesti noteerattuihin osakeyhtiöihin, joilta A:n mahdollisesti saamasta osinkotulosta oli perittävä lähdeverolain nojalla lähdeveroa Suomessa. A oli oikeudelliselta muodoltaan vaihtuvapääomainen osakeyhtiö, jonka osakesarjat voivat muodostaa erillisiä alarahastoja. Yhtiön osakkeet eivät olleet julkisen kaupankäynnin kohteena. Toisin kuin suomalainen sijoitusrahasto, A oli itsenäinen oikeushenkilö, joka omisti sijoituskohteet. A ei ollut sijoitusrahastodirektiivissä (2009/65/EY) tarkoitettu sijoitusrahasto.

A:n katsottiin toimintansa ja yhtiömuotonsa perusteella rinnastuvan lähinnä sijoitustoimintaa harjoittavaan suomalaiseen osakeyhtiöön. Tällaisen, muun kuin julkisesti noteeratun osakeyhtiön julkisesti noteeratulta osakeyhtiöltä saama osinko on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan veronalaista tuloa, jos osingonsaaja ei omista osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään kymmentä prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta.

Koska hakijaa vastaavan suomalaisen osingonsaajan vastaavanlainen osinko olisi kokonaan veronalainen, ei osingosta suoritettavaa lähdeveroa voitu pitää SEUT 63 artiklan 1 kohdan vastaisena. Näin ollen A:n suomalaisista pörssiosakkeista mahdollisesti saamasta osinkotulosta oli suoritettava lähdeverolain 3 §:n 1 ja 5 momentin nojalla lähdeveroa, mikäli A:n omistusosuus osinkoa jakavasta yhtiöstä oli alle kymmenen prosenttia. Ennakkoratkaisu vuoden 2015 loppuun.    

Tuloverolaki 3 §, 20 § ja 33 d §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a §
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 1 § ja 3 §
Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 artikla

lainvoimainen

KHO 19.12.2016 T 5433