KVL:2015/2

Antopäivä
4.2.2015
Diaarinumero
A62/8210/2014
elinkeinotulon verotus, kiinteä toimipaikka, rahaston hoito

Hakija oli Caymansaarilla rekisteröity yhtiö ja oikeushenkilö. Hakija ei ollut Caymansaarilla voimassa olevan sääntelyn nojalla itsenäinen verovelvollinen. Hakijalla oli yksi Rahasto, joka ei ollut itsenäinen oikeushenkilö, vaan Hakijan oli solmittava tarvittavat sopimukset ja ryhdyttävä tarvittaviin järjestelyihin Rahaston puolesta. Hakija oli hakemuksen mukaan AIFMD:n (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista) mukainen vaihtoehtorahasto. Hakijan hallituksessa oli neljä jäsentä, joista kolme oli Irlannin kansalaisia ja ulkomailla asuvia ja yksi Suomessa asuva Suomen kansalainen. Hallituksen kokouksia ei pidetty Suomessa.

Hakemuksen mukaan lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen Caymansaarilla tapahtui siellä sijaitsevan ns. registration agentin kautta. Rahaston hallintotehtävistä oli Hakijan hallituksen päätöksellä valittu vastaamaan irlantilainen yhtiö, joka vastasi Rahaston yleisistä hallintotehtävistä kuten kirjanpidosta, rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastamisesta, osuudenomistajarekisterin ylläpidosta, asiakkaiden tunnistamisesta, rahanpesun ja terrorismin ehkäisemistä koskevista toimenpiteistä sekä arvonmäärityksestä.

Hakija aikoi Rahaston puolesta sopia Suomeen sijoittautuneen ja Suomessa AIF-hoitajan toimiluvan saaneen A yhtiön kanssa Rahaston hoidosta AIFML:n (laki vaihtoehtorahastojen hoitajista 162/2014) sääntöjen mukaisesti Suomesta käsin. A yhtiö vastaisi Rahaston riskienhallinnasta ja salkunhoidosta sekä tietyistä muista AIFML:n mukaan AIF-hoitajalle kuuluvista tehtävistä. A yhtiö ei ollut vastuussa Rahaston tavanomaisesta markkinariskistä, eli Rahaston nettovarallisuusarvon negatiivisesta kehityksestä olettaen, että A yhtiö täytti AIFML:n mukaiset huolellisuusvelvoitteensa. A yhtiön ja Hakijan välillä ei vallinnut minkäänlaista omistussuhdetta. A yhtiön liiketoiminta koostui suomalaisten erikoissijoitusrahastojen hoidosta. A yhtiö aikoi ulkoistaa Rahaston käytännön sijoitustoiminnan ja kaupankäynnin toiselle suomalaiselle salkunhoitajalle yhtiölle B, joka hoitaisi sijoitustoimintaa ja kaupankäyntiä A yhtiön valvonnan alaisena. Yhtiö A ja B saivat markkinaehtoisen palkkion Rahastolle tarjoamistaan palveluista.

Koska Hakija oli rekisteröity muun kuin Suomen lainsäädännön mukaan, oli Hakijaa pidettävä Suomessa rajoitetusti verovelvollisena yhteisönä.

Hakemuksessa kuvatussa tilanteessa ja olosuhteissa oli katsottava, että suomalaisten yhtiöiden A ja B tarjoamat palvelut olivat näiden yhtiöiden omaa liiketoimintaa, josta Hakija maksoi markkinaehtoisen korvauksen. Hakijalla ei voitu kuvatuissa olosuhteissa katsoa olevan Suomessa liikepaikkaa, jonka kautta sen liiketoimintaa harjoitettaisiin täällä. Hakijalle ei voitu katsoa muutoinkaan yhtiön A ja B toiminnan perusteella syntyvän kiinteää toimipaikkaa Suomeen.  Hakemuksessa tarkoitetuissa olosuhteissa Hakijalle ei katsottu muodostuvan Suomeen tuloverolain 13 a §:ssä tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa. Ennakkoratkaisu vuodelle 2015.

Tuloverolaki 9, 10 ja 13 a §

KHO: 21.1.2016 T 192 (ei muutosta)