KVL:2015/39

Antopäivä
30.10.2015
Diaarinumero
A17/8210/2014
elinkeinotulon verotus, konsernin emoyhtiö, tytäryhtiön myymät osakkeet, konsernin liiketoiminnan uudelleenjärjestely, kulujen kohdistaminen, taloudelliset, tekniset ja oikeudelliset selvitykset, osakkeiden myyntikulut

Konsernin emoyhtiönä A oli käynnistänyt konsernin tietyn liiketoiminta-alueen tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevan selvitys- ja tutkimustyön ja on ostanut tähän liittyen ulkopuolisilta palveluntarjoajilta taloudellisia, teknisiä ja oikeudellisia selvityksiä. Hakemuksen mukaan selvitys- ja tutkimustyö oli käynnistetty objektiivisen tiedon saamiseksi konsernitason strategisen päätöksenteon tueksi.

Hakijan mukaan selvitystyötä aloitettaessa ei ollut tiedossa, mihin lopputulokseen konsernin tämän liiketoiminta-alueen tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen johtaa. Lähtökohtaisesti vaihtoehtoina olivat olleet liiketoiminnan säilyttäminen sellaisenaan, liiketoiminnan kehittäminen tai uudelleenjärjestely konsernin sisällä taikka liiketoiminnasta luopuminen kokonaan tai osittain. Selvitystyön jälkeen osana kyseisestä liiketoiminnasta luopumista A:n kokonaan omistama B myi tuota liiketoimintaa omalla toiminta-alueellaan harjoittaneen C:n osakekannan.

A:n tehtäviin kuului emoyhtiönä konsernin liiketoiminnan kehittäminen, uudelleenjärjestely ja strateginen päätöksenteko. Liiketoiminta-alueesta luopuminen oli liittynyt koko konsernin liiketoiminnan strategiseen uudelleenjärjestelyyn, josta aiheutuneet menot A sai vähentää verotuksessaan. Tällaisiksi menoiksi katsottiin edellä mainitut kyseiseen liiketoiminta-alueeseen kohdistuneet taloudelliset, tekniset ja oikeudelliset selvitykset.

A oli ostanut myös palveluita, jotka olivat hakijan antaman selvityksen mukaan liittyneet osakkeiden myynnin valmisteluun ja varsinaiseen osakekauppaan. Nämä palvelut sisälsivät muun ohessa liiketoiminnan myyntiprosessin valmistelun, yhteydenpidon mahdollisiin ostajiin, myyntiin liittyvän materiaalin valmistelun sekä arvion tehdyistä tarjouksista. Lisäksi A oli maksanut osakkeiden kauppasopimuksen laatimisesta ja siihen liittyvistä neuvotteluista aiheutuneet kulut. Koska A ei ollut osakkeiden myyjä ja osakkeiden myynnistä saadut tulot eivät näin ollen kerryttäneet A:n tuloja, ei A voinut vähentää näitä kuluja verotuksessaan.

Ennakkoratkaisu vuosille 2014 ja 2015. Äänestys 5-4.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 § 

KHO T 1249 15.3.2017 (muutettu osittain)