KVL:2014/38

Antopäivä
3.9.2014
Diaarinumero
A45/8210/2014
henkilökohtaisen tulon verotus, puhelinyhtiö, teleliittymämaksujen palautus, vapaan oman pääoman palautus

A omisti X Oy:n osakkeita. X Oy oli aikaisemmin toiminut paikallispuhelinyhtiönä. Tältä ajalta yhtiöllä oli kirjanpidossaan liittymismaksurahasto, joka oli kokonaisuudessaan kertynyt siirtokelpoisista teleliittymämaksuista. Teleliittymämaksut oli käsitelty verotuksessa verovapaina pääomansijoituksina. Rahastoon ei ollut kertynyt maksuja enää vuoden 2002 jälkeen. Yhtiö aikoi jakaa osakkailleen vapaaseen omaan pääomaan sisältyvän liittymismaksurahaston varat osakeomistuksen suhteessa osakeyhtiölain 13 luvun säännösten mukaisesti. Varojenjakoon sisältyvät pääomansijoitukset oli tehty ennen tuloverolain 33 b §:n 6 momentin sekä 45 a ja 46 a §:n säännösten voimaantuloa 1.1.2014 (laki 1237/2013)ja varat oli tarkoitus jakaa vuosien 2014 ja 2015 aikana. Varojen jakoon ei näissä oloissa sovellettu mainittuja säännöksiä.

X Oy:n jakaessa osakkeenomistajilleen vapaaseen omaan pääomaan sisältyviä varoja hakemuksessa kerrotulla tavalla A:n katsottiin saavan omistamistaan osakkeista luovutushintaan verrattavan pääomatulon. A:lla oli tuloverolain 29 §:n ja 46 §:n säännökset huomioon ottaen oikeus vähentää luovutushintana verotettavasta pääomanpalautuksesta osakkeiden hankintamenona sama euromäärä kuin hänelle yhtiön pääomasta palautettiin. Ennakkoratkaisu verovuosille 2014 ja 2015.

Tuloverolaki 29 §, 32 §, 45 § ja 46 §

LAINVOIMAINEN