KVL:2015/43

Antopäivä
20.11.2015
Diaarinumero
A46/8210/2015
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, rahoituspalvelu, palvelukokonaisuus, välitys, arvopapereita koskeva liiketoimi

Yhtiö myi yritysjärjestelyihin liittyviä palveluja. Myyntitoimeksiannoissa yhtiö toimi taloudellisena neuvonantajana. Toimeksiantoihin kuului muun muassa potentiaalisten ostajatahojen etsiminen ja yhteydenotot heihin, tarjousten arviointi, due diligence -prosessin suunnittelu ja koordinointi, avustaminen neuvotteluissa sekä esitysten ja esitysmateriaalin teossa. Yhtiö ei toimeksiantoihin liittyen antanut juridista, kirjanpidollista tai verotuksellista neuvontaa.

Ostotoimeksiannoissa yhtiön tehtävänä oli toimia taloudellisena neuvonantajana liittyen järjestelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhtiö toimi ostajan edustajana tietyn kohteen osakkeiden tai liiketoiminnan hankintaa koskevassa toimeksiannossa. Yhtiö vastasi mahdollisen järjestelyn tehokkaasta toteuttamisesta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantoihin kuului muun muassa asiantuntijoiden työn koordinointi, kohteen arviointi ja analysointi, tarjousten kirjoittaminen, dokumenttien kommentointi ja korjaus, prosessin suunnittelu, due diligence -prosessin koordinointi sekä avustaminen materiaalien valmistelussa. Yhtiön tehtäviin ei sisältynyt neuvonantoa verotuksellisissa eikä juridisissa kysymyksissä.

Palkkio toimeksiannoista määräytyi onnistumispalkkiona (success fee) osakekaupan tai muun järjestelyn toteutuessa. Onnistumispalkkion lisäksi veloitettiin yleensä kuukausipalkkio tai kiinteä palkkio (retainer fee), joka on kuitenkin onnistumispalkkioon nähden tyypillisesti vähäisempi. Palkkioiden lisäksi laskutettiin toimeksiantoon liittyviä kuluja, esimerkiksi painokuluja, tilattavia yhtiöasiakirjoja ja matkakuluja. Yhtiö sai onnistumispalkkion ainoastaan, jos suunniteltu järjestely toteutui. Laskutusperuste syntyi transaktion toteutumisajankohtana. Onnistumispalkkio määriteltiin sopimuksissa joko kiinteämääräisenä palkkiona, tiettynä prosenttiosuutena kauppahinnasta ja/tai asiakkaan päätäntävallassa olevana summana sovitulla vaihteluvälillä. Kiinteän palkkion yhtiö sai pitää riippumatta siitä, toteutuiko järjestely vai ei.

Yhtiön myynti- ja ostotoimeksiantoihin liittyvät palvelut täyttivät kokonaisuutena tarkasteltuna välityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät. Yhtiön toimeksiannoista saatavista palkkiosta merkittävin osa tuli onnistumispalkkioina.

Sekä myynti- että ostotoimeksiantoon liittyvää palvelukokonaisuutta pidettiin arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisena arvopapereita koskevan liiketoimen välityksenä, ja siten arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisena rahoituspalvelun myyntinä, kun yritysjärjestely toteutui osakekauppana.

Yhtiön tuli korjata jälkikäteen kiinteä palkkionsa verottomaksi, jos kauppa toteutettiin osakekauppana ja yhtiö on laskuttanut palvelut verollisena. Lopulta toteutettu liiketoimi oli silloin arvopapereita koskevan liiketoimen välitys.

Jos sopimuksen tavoitteena oli ainoastaan osakekauppa, eikä se toteutunut lainkaan, yhtiön palkkioksi jäävää kiinteä osuutta pidettiin siitä huolimatta arvopapereita koskevan liiketoimen välityksenä, ja siten arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisena rahoituspalvelun myyntinä.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.11.2015–31.12.2016.
Arvonlisäverolaki 41 §, 42 §:n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artiklan 1 kohdan f alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-2/95, SDC; C-349/96, CPP; C-235/00, CSC Financial Services; C-453/05, Ludwig; C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken; C-29/08, SKF; C-259/11, DTZ Zadelhoff

KHO T 4043 27.9.2016 Vuosikirja (ei muutosta)