KVL:2014/15

Antopäivä
19.3.2014
Diaarinumero
39/8210/2013
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, hierojaopiskelija

Yhtiö Oy harjoitti lakiin perustuvaa hierojien ammatillista koulutusta ja sai tuottoja ulkopuolisille asiakkaille myytävistä oppilastöinä tehtävistä hierontapalveluista. Koulutuksessa olevat hierojaoppilaat työskentelivät vastikkeetta terveydenhuollon ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

Aluehallintovirasto oli myöntänyt yhtiölle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Lupa ei ehtojensa mukaan koskenut oppilastyönä tuotettuja palveluja.

Arvonlisäverolain 35 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka tehdään ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Yksityisten palveluntuottajien antaman hoidon tulee olla yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettua hoitoa, johon palvelujen tuottajalla on oltava aluehallintoviraston lupa, tai sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa hoitoa, joka harjoittaa toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö, joka merkitään hakemuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:ssä säädettyyn terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Koska aluehallintoviraston hakijayhtiölle myöntämässä luvassa oli nimenomaisesti rajattu oppilastyönä tuotetut terveydenhuoltopalvelut luvan ulkopuolelle ja koska koulun opiskelijoilla ei ollut oikeutta käyttää koulutetun hierojan ammattinimikettä, ei hakemuksessa tarkoitettuja hierontapalveluja pidetty arvonlisäverolain säännösten nojalla verosta vapautettuina terveyden- ja sairaanhoitopalveluina. Yhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa hakemuksessa tarkoitettujen oppilastöinä tehtyjen hierontapalvelujen myynnistä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:n 3 momentin säännös ammattiin opiskelevien henkilöiden oikeudesta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä ei koske nimikesuojattuun ammattiin opiskelevia. Asiassa ei tämän vuoksi ollut merkitystä sillä, että oppilaat toimivat oppilaitoksessa opettajina olevien koulutettujen hierojien ohjauksen ja valvonnan alaisina. Ennakkoratkaisu ajalle 19.3.2014–31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 34 § 1 mom ja 35 §
Laki yksityisestä terveydenhuollosta 1 § 1 mom, 2 § ja 4 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2 §
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1 § ja 2 §

Lainvoimainen