KVL:2014/7

Antopäivä
12.2.2014
Diaarinumero
A97/8210/2013
arvonlisävero, veron peruste, läpikulkuerä, ajoneuvo, rekisteröintimaksu, kilpimaksu

A Oy myi uusia ja käytettyjä moottoriajoneuvoja. Ajoneuvon myynnin yhteydessä yhtiö rekisteröi ostajan puolesta ajoneuvon tämän nimiin. Liikenteen turvallisuusvirasto veloitti tällöin yhtiöltä rekisteröintimaksun ja uusien ajoneuvojen rekisteröinnin yhteydessä kilpimaksun. Veloitus yhtiöltä oli arvonlisäveroton. Maksut perustuivat Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen. Yhtiö veloitti rekisteröintimaksun ja kilpimaksun edelleen sellaisinaan omalta asiakkaaltaan. Liikenteen turvallisuusvirasto maksoi A Oy:lle erillisen korvauksen rekisteröintitoiminnan hoitamisesta.

Ajoneuvolain 9 §:n mukaan ajoneuvon omistaja on vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen ja rekisteröity. Yhtiön ajoneuvon ostajan puolesta suorittama rekisteröintimaksu ja kilpimaksu eivät olleet vastiketta asiakkaan ostamasta ajoneuvosta. Kysymys oli Liikenteen turvallisuusviraston toimintaan liittyvistä maksuista, joiden suuruuteen tai määrään yhtiö ei voinut vaikuttaa. Kyseessä oli arvonlisäverodirektiivin 79 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa tarkoitettu verovelvollisen ostajalta saama erä, joka on jälkimmäisen nimissä ja lukuun kertyneiden kustannusten korvausta ja joka verovelvollisen kirjanpidossa käsitellään läpikulkueränä. Näin ollen rekisteröintimaksua ja kilpimaksua ei tullut lukea ajoneuvon myynnistä suoritettavan veron perusteeseen, eikä A Oy:n ollut ajoneuvon myynnin yhteydessä suoritettava rekisteröintimaksun ja kilpimaksun osalta arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 2 § 1 mom ja 73 § 1 mom
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 73 artikla, 78 artikla ensimmäinen kohta a alakohta sekä 79 artikla ensimmäinen kohta c alakohta ja toinen kohta
Ajoneuvolaki 9 § 1 mom
Laki ajoneuvojen rekisteröinnistä 3 § ja 7 §
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (893/2007) 3 § ja 21 §
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista (722/2012) 2 §

Lainvoimainen