KVL:2013/56

Antopäivä
27.11.2013
Diaarinumero
A67/8210/2013
henkilökohtaisen tulon verotus, yhdysvaltalainen yhtiö, osakeantia vastaava järjestely

Yhdysvaltalaisen Y Inc.:n tarkoituksena oli perustaa uusi C-lajin osake ja jakaa yksi C-lajin osake jokaiselle ulkona olevalle yhtiön osakkeelle. C-lajin osakkeilla ei ollut lainkaan äänioikeuksia, mutta muilta oikeuksiltaan osake vastasi A-lajin osaketta. Yhtiöoikeudellisten säännösten mukaan järjestelyä pidettiin Yhdysvalloissa osinkona, mutta verotuksessa siitä ei siellä syntynyt veronalaista tuloa.

Suomessa yleisesti verovelvollinen X sai jokaista omistamaansa pörssissä noteerattua A-osaketta vastaan vastikkeetta yhden C-osakkeen, joka myös tultiin noteeraamaan pörssissä.

Järjestelyssä ei ollut kysymys yhtiön varojen jakamisesta eikä X:n omistusosuus yhtiöstä järjestelyn johdosta muuttunut. X:lle ei siten muodostunut tuloverolain 33c §:ssä tarkoitettua osinkoa tai muuta verotettavaa tuloa sen johdosta, että hän sai järjestelyssä osakkeenomistajana vastikkeetta yhden C-lajin osakkeen jokaista omistamaansa A-lajin osaketta vastaan.  

X:n verotuksessa osakkeiden hankintamenon katsottiin muodostuvan siten, että A-lajin osakkeen hankintameno jaettiin tuloverolain 47 §:n 2 momentista ilmenevän periaatteen mukaisesti aikaisemmin omistetun A-osakkeen ja sen perusteella saadun C-osakkeen hankintamenoksi. Kun kysymys oli erilajisista osakkeista, hankintameno jaettiin osakkeiden kesken niiden käyvän arvon mukaisessa suhteessa. Ennakkoratkaisu vuosille 2013 ja 2014.

Tuloverolaki 33c § ja 47 § 2 mom

LAINVOIMAINEN