Sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 19.9. noin klo 7–15.30.

KVL:2013/9

Antopäivä
27.2.2013
Diaarinumero
A105/8210/2012
henkilökohtaisen tulon verotus, sijoitusrahaston syöttörahasto, voitonjakolainan korko

Pääomarahastojen hallinnointia harjoittavan osakeyhtiön oli tarkoitus perustaa A Ky, joka toimisi äänettömänä yhtiömiehenä perustettavassa kommandiittiyhtiömuotoisessa sijoitusrahastossa. A Ky toimisi niin sanottuna syöttörahastona, jonka tarkoituksena oli kerätä sijoittajilta varoja sijoitusrahastoon.

Varat sijoittajilta oli tarkoitus hankkia vieraan pääoman ehtoisina voitonjakolainoina. B aikoi merkitä voitonjakolainaa. Lainaehtojen mukaan voitonjakolainoille suoritettiin tilikausittain ns. tuottokorkona koko A Ky:n tilikauden tulos kuitenkin siten, että tuottokoron suorituksen jälkeen A Ky:öön jäisi yhtiömiesten osuus sen tulosta. Voitonjakolainat olivat määräaikaisia ja ne erääntyivät sijoitusrahaston toimikauden päätyttyä.

Voitonjakolainasta ei hakemuksen mukaan ollut laadittava arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:n 1 momentin 1—3 kohdan nojalla esitettä. Syöttörahaston B:lle voitonjakolainan perusteella maksama korko oli siten B:n tuloverolain 33 §:n 1 momentissa tarkoitettua pääomatuloa eikä korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettua korkotuloa.

Jos voitonjakolainan korkoa ei jonain vuonna pystytty maksamaan, sitä ei lisätty lainan velkapääomaan. Jos korko kuitenkin maksettiin myöhemmin, korko oli B:n veronalaista tuloa sinä verovuonna, jona se tosiasiallisesti maksettiin.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2012.

Tuloverolaki 33 § 1 mom. ja 110 § 1 mom.
LAINVOIMAINEN