KVL:2012/46

Antopäivä
29.8.2012
Diaarinumero
A50/8210/2012
henkilökohtaisen tulon verotus, warrantti, tappion vähennyskelpoisuus

A:n preemiota vastaan hankkimat warrantit joko toteutettiin päättymispäivänä ennalta määrätyin ehdoin tai ne raukesivat arvottomana. Jos warrantilla oli positiivinen lunastusarvo, tilitettiin A:lle lunastusarvoa vastaava rahasumma.

Osa A:n hankkimista warranteista oli Suomen arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseen laskettuja, julkisen kaupankäynnin kohteena olevia warrantteja, joiden ehdot liikkeeseenlaskija oli ennalta määrännyt. Nämä warrantit olivat vaihdantakelpoisia arvopapereita. Niistä kertyvä tuotto katsottiin tuloverolain 45 §:ssä tarkoitetuksi luovutuksesta saaduksi voitoksi ja tappio vastaavasti luovutustappioksi.

Osa warranteista oli listaamattomia. Ne eivät olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ja niitä koskevat toimeksiannot tehtiin sijoittajan ja pankin välillä pankin omassa kaupankäyntijärjestelmässä. Tällaisia warrantteja ei pidetty vaihdantakelpoisina arvopapereina eikä niihin sovellettu tuloverolain luovutusvoittoa tai -tappiota koskevia säännöksiä. Näitä warrantteja ei myöskään pidetty tuloverolain 50 §:n 3 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuina vakioituina optioina tai termiineinä tai niihin rinnastettavina johdannaissopimuksina. Syntynyt tappio ei siten ollut tuloverolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitettu luovutustappioon rinnastettava tappio. Se ei ollut myöskään pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena menona eikä muullakaan perusteella verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Tällaisesta warrantista kertyvä tuotto oli tuloverolain 32 §:ssä tarkoitettua pääomatuloa. Ennakkoratkaisu vuosille 2012-2013.

Tuloverolaki 29 § 1 mom, 32 §, 45 § 1 ja 3 mom ja 50 § ja 54 § 1 mom

KHO 2013:117 Vuosikirja (osittain poistettu, osittain muutettu)