KVL:2011/44

Antopäivä
22.6.2011
Diaarinumero
A4/8210/2011
henkilökohtaisen tulon verotus, kollektiivinen vakuutus, vakuutusmaksujen vähentäminen, irtisanoutuminen, vapaakirjaehdot

A:n työnantaja X Oy aikoi ottaa työntekijöilleen kollektiivista lisäeläketurvaa koskevan vakuutuksen, jossa vakuutussäästö kertyi työnantajan maksaman maksun ja vakuutetun työntekijän oman maksuosuuden perusteella. Työntekijän maksuosuus ei saanut ylittää työnantajan maksun määrää. Jos vakuutetun työsuhde päättyi muun kuin eläketapahtuman johdosta, vakuutetulle muodostettiin kertynyttä vakuutussäästöä vastaava vapaakirja. Mikäli vakuutettu työntekijä oli kuulunut vakuutuksen piiriin alle viisi vuotta, hän menetti tällöin kokonaan tai osittain oikeutensa työnantajan maksuja vastaavaan vakuutussäästöön.  X Oy:llä oli oikeus saada se osa A:n hyväksi kertyneestä vakuutussäästöstä, jota ei tarvittu vapaakirjan muodostamiseen.

A:n ennen irtisanoutumista maksamat vakuutusmaksut olivat hänen verotuksessaan vähennyskelpoisia tuloverolain 96 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, vaikka A:n työnantajalle syntyisi edellä tarkoitetulla tavalla oikeus osaan kertyneestä vakuutussäästöstä. Vähennysoikeuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, oliko kysymys irtisanoutumisvuoden verotuksesta vai oliko vakuutusmaksuja vähennetty A:n verotuksessa aiempina verovuosina. Ennakkoratkaisu vuosille 2011 ja 2012.     

Tuloverolaki 96 a § 1 mom
Lainvoimainen