KVL:2011/39

Antopäivä
25.5.2011
Diaarinumero
A69/8210/2010
alennetun verokannan soveltaminen, painettu kirja, äänikirja, e-kirja

A Oy harjoitti kustannustoimintaa. Yhtiö kustansi mm. äänikirjoja eli kuunneltavaksi tarkoitettuja äänimuotoon tallennettuja kirjallisia teoksia. Lisäksi yhtiö kustansi ns. e-kirjoja eli sähköisessä muodossa olevia kirjoja. Äänikirjoja ja e-kirjoja tallennettiin cd- tai cd-rom-levylle, muistitikulle tai muulle vastaavalle fyysiselle alustalle. Hakemuksessa tarkoitettujen fyysiselle alustalle tallennettujen tuotteiden sisältö vastasi painetussa muodossa olevien kirjojen sisältöä.

Yleisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 98 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa joko yhtä tai kahta alennettua verokantaa. Alennettuja verokantoja saa soveltaa ainoastaan direktiivin liitteessä III lueteltuihin tavaroihin ja palveluihin. Näitä ovat mm. kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla olevien kirjojen luovutukset.

Arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kirjojen myynnistä, yhteisöhankinasta, siirrosta, varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 9 prosenttia. Saman pykälän 2 momentin mukaan kirjana pidetään vain painettua tai siihen verrattavalla tavalla valmistettua julkaisua.

Äänikirjat ja e-kirjat poikkeavat luonteeltaan, ominaisuuksiltaan ja käyttötavaltaan painetuista kirjoista. Äänikirjat ja e-kirjat voivat sisältää useita sellaisia ominaisuuksia, joita painetuissa kirjoissa ei ole, minkä vuoksi joidenkin äänikirjojen ja e-kirjojen rinnastaminen painettuihin kirjoihin voisi johtaa epäneutraalisuuteen suhteessa muihin äänituotteisiin ja muuhun sähköiseen materiaaliin. Äänikirjojen ja e-kirjojen käyttö vaatii teknisiä apuvälineitä. Fyysiselle alustalle tallennetut äänikirjat ja e-kirjat kilpailevat suoraan verkon kautta myytävien muiden äänituotteiden ja sähköisessä muodossa olevan materiaalin kanssa. Nämä tuotteet ovat keskenään luonteeltaan, ominaisuuksiltaan ja käyttötavoiltaan samankaltaisia. Alennetun verokannan soveltaminen fyysiselle alustalle tallennettuihin äänikirjoihin tai e-kirjoihin, kun verkon kautta myytäviin kuluttajan kannalta samankaltaisiin tuotteisiin sovelletaan yleistä verokantaa, johtaisi kilpailun vääristymään verokohtelun riippuessa tuotteen jakelukanavasta.

Arvonlisäverodirektiivin 98 artiklan säännös ei edellytä, että alennettu verokanta koskisi kaikkia direktiivin liitteen III soveltamisalaan kuuluvien ryhmien tuotteita. Artiklan ei siten katsottu estävän alennetun verokannan valikoivaa soveltamista, mikäli verotuksen neutraalisuuden periaatetta ei loukata. Alennetun verokannan soveltamisen rajoittaminen oli lisäksi johdonmukaista sen periaatteen kanssa, jonka mukaan poikkeuksia on tulkittava suppeasti. Fyysiselle alustalle tallennettuja äänikirjoja tai e-kirjoja ei ollut pidettävä arvonlisäverodirektiivin edellyttämällä tavalla samankaltaisina tuotteina painettujen kirjojen kanssa eikä tuotteiden katsottu olleen sellaisessa kilpailusuhteessa, että verotuksen neutraalisuus edellyttäisi saman verokannan soveltamista niihin. Cd-levylle, cd-rom-levylle, muistitikulle tai vastaavalle fyysiselle alustalle tallennettua äänikirjaa tai e-kirjaa ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuna kirjana. Sen myyntiin ei sovellettu alennettua yhdeksän prosentin (9 %) arvonlisäverokantaa. Ennakkoratkaisu ajalle 25.5.2011 - 31.12.2012.

Arvonlisäverolaki 85 a § 1 momentti 7 kohta ja 2 momentti
Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY
56 artikla 1 kohta k alakohta, 98 artikla 1-3 kohdat
Neuvoston direktiivi 2009/47/EY direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta 1 artikla 13 kohta, liite III kohta 6
Neuvoston asetus (EY) N:o 1777/2005 yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun kuudennen arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä 11 artikla 1 kohta ja 2 kohta f alakohta, 12 artikla 3 kohta, liite I
Neuvoston asetus (EY) N:o 282/2011 yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun kuudennen arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteistä (uudelleenlaadittu) 7 artikla 1-3 kohdat
Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-442/05, Zweckverband zur Trinkenwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien (3.4.2008); C-384/01, komissio v. Ranska (8.5.2003); C-481/98, komissio v. Ranska (3.5.2001)

KHO: 31.12.2014 T4122 vuosikirja (ei muutosta)