KVL:2012/2

Antopäivä
1.2.2012
Diaarinumero
A73/8210/2011
henkilökohtaisen tulon verotus, rajoitetusti verovelvollinen, sijoitus kiinteistörahastoon, voitto-osuus, rahasto-osuuden luovutus

Ruotsissa asuvan A:n oli tarkoitus sijoittaa perustettavaan sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun suomalaiseen erikoissijoitusrahastoon. A oli Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rahasto sijoittaisi varansa pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. A tulisi saamaan sijoitusrahastosta vuotuista voitto-osuutta.

Sijoitusrahastosta saadun voitto-osuuden verokohtelu Suomen verotuksessa eroaa keskeisiltä osiltaan osakkeista saadun tulon verotuksesta. Sijoitusrahaston voitto-osuuden ei voida katsoa sisältyvän Pohjoismaiden välisessä verosopimuksessa olevaan osingon määritelmään. Pohjoismaiden välisessä verosopimuksessa ei ole määräyksiä sijoitusrahastosta saadusta voitto-osuudesta.  A:n kiinteistörahastosta saamaa voitto-osuutta oli pidettävä verosopimuksen 22 artiklassa tarkoitettuna tulona, joka verotettiin vain A:n asuinvaltiossa Ruotsissa. Tulosta ei siten tullut periä lähdeveroa Suomessa.

Kysymyksessä olevan sijoitusrahasto-osuuden luovutusta ei pidetty tuloverolain 10 §:n 10 kohdassa tarkoitettuna kiinteistön, asunto-osakeyhtiön osakkeen, muun osakeyhtiön osakkeen tai osuuskunnan osuuden luovutuksena. A:n sijoitusrahasto-osuuden luovutuksesta mahdollisesti saamaa voittoa ei pidetty muunakaan tuloverolain 10 §:ssä tarkoitettuna Suomesta saatuna tulona. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 1 § ja 3 §

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus 10 artikla 6. kappale ja 22 artikla 1. kappale

Tuloverolaki 10 § 

Lainvoimainen