KVL:2012/14

Antopäivä
14.3.2012
Diaarinumero
A96/8210/2011
elinkeinotulon verotus, yhdysvaltalaisen yhtiön sivuliike, liiketoimintasiirto, verosopimuksen syrjintäkielto

Yhdysvaltalaisen A Inc. -yhtiön tarkoituksena oli yhtiöittää Suomessa toimivan sivuliikkeensä toiminta. A Inc. aikoi luovuttaa kaikki Suomen liiketoimintaan kohdistuvat varat, velat ja varaukset uudelle suomalaiselle tytäryhtiölle siten, että A Inc. sai vastikkeeksi perustettavan yhtiön osakkeet.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain liiketoimintasiirtoa koskevaa 52 d §:ää sovelletaan EU:n jäsenvaltiossa asuviin yhteisöihin.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen syrjintäkieltoa koskeva 24 artiklan mukaan verotus, joka kohdistuu sopimusvaltiossa olevan yrityksen toisessa sopimusvaltiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan, ei saa olla epäedullisempi kuin verotus, joka kohdistuu tässä toisessa valtiossa olevaan samanlaista toimintaa harjoittavaan yritykseen. Määräys vastaa OECD:n malliverosopimuksen 24 artiklaa. OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin mukaan artiklasta ilmenevä tasapuolisen kohtelun periaate koskee kiinteän toimipaikan itsensä harjoittaman toiminnan verotusta.

Kun EU:n ulkopuolisessa valtiossa asuva A Inc. siirsi osan varoistaan ja veloistaan Suomeen perustettavaan tytäryhtiöön, järjestelyyn ei sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n säännöksiä. Koska kysymys ei ollut Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan itse harjoittaman toiminnan verotuksesta, Suomen sisäisen lainsäädännön mukaisen verotuksen ei katsottu johtavan verosopimuksen kieltämään syrjivään verotukseen. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.

Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 24 artikla 2 kappale
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 d §

KHO 2013:169 Vuosikirja (osittain muutettu)