KVL:2001/111

Antopäivä
12.12.2001
Diaarinumero
2137/80/2001
arvonlisävero, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa, selvityspalvelu, selvitysosapuoli, säilytyspalvelu, sijoitusrahastolain mukainen säilytys

1. Yhtiön tarkoituksena oli aloittaa selvityspalveluiden myynti välittäjäasiakkaille ja hakea arvopaperimarkkinalain 4a luvun 8 §:ssä tarkoitetut selvitysosapuolen oikeudet sekä OM-järjestelmään että RM- järjestelmään.

Yhtiö suoritti selvityspalvelun perusteella kotimaiselle välittäjäasiakaskunnalle seuraavat toiminnot:

 • arvopaperimarkkinalain 4a luvun 10 §:n 1 momentin mukaisten kirjausten tekemisen selvitysosapuolena,
 • selvitysprosessin seurannan (KATI –seuranta eli kaupan tilan muutosten seuranta),
 • tapahtumien selvitysstatuksen päivittämisen tilitapahtumaa ylläpitävään tilijärjestelmään,
 • maksuennusteen ilmoittamisen välittäjälle (ilmoitus välittäjälle, kuinka paljon välittäjä joutuu maksamaan rahaa selvityksen yhteydessä tai ilmoitus, kuinka paljon on saamassa, jos välittäjä on nettosaajana),
 • yhtiön asiakkaana olevan välittäjäasiakkaan loppuasiakkaan lukuun olevien tilitietojen päivittämisen kaupan tietojen mukaan tilijärjestelmään sekä
 • selvitykseen liittyvän maksuliikkeen hoidon (esim. vahvistukset selvitetystä kaupasta tai kokoomaraportit päivän kaupoista).

Korkein hallinto-oikeus on 18.1.2001 antamassaan päätöksessä T 70 katsonut, että selvitystoiminnassa on kysymys arvopaperikaupan loppuunsaattamisesta ja näin ollen osasta arvopaperin omistusoikeuden siirtymistä, jonka seurauksena kaupan osapuolien oikeudellinen ja taloudellinen tilanne muuttuu. Päätöksen mukaan selvitysyhteisön toiminta muodostaa erillisen kokonaisuuden, joka on erityinen ja olennainen osa verotonta arvopaperikauppaa.

Kun otettiin huomioon edellä esitetty korkeimman hallinto- oikeuden päätös ja direktiivin tulkintavaikutus, keskusverolautakunta katsoi, että yhtiön selvitysosapuolen ominaisuudessa arvopaperikaupan osapuolten lukuun suorittamat toimet muodostivat erillisen kokonaisuuden, joka oli erityinen ja olennainen osa arvopaperikauppaa. Yhtiön hakemuksessa kuvattuja selvityspalveluita oli siten pidettävä arvonlisäverolain 41 §:n sekä 42 §:n 1 momentin 6 kohdan ja 3 momentin perusteella verottomina rahoituspalveluina.

2. Yhtiön tarkoituksena oli toimia myös tilinhoitajayhteisönä toimivan X:n asiamiehenä, jolloin yhtiö teki välittäjien kirjaukset tilihoitajayhteisön järjestelmään asiamiehen roolissa arvo-osuustileistä annetun lain mukaisesti.

Säilytyspalveluilla tarkoitettiin yhtiön kotimaiselle säilytyksensä ulkoistaneelle asiakaskunnalle tuottamia säilytyspalveluita, jotka käsittivät seuraavat toiminnot:

 • yhtiön asiakkaana olevan loppuasiakkaan lukuun olevien tilitietojen ylläpito tilijärjestelmässä,
 • arvo-osuustilien avaukset ja ylläpito yhtiön välittäjäasiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella (esim. loppuasiakkaan perustietojen muutokset),
 • corporate actionit kuten osakeannit: bonus- ja suunnattu anti sekä uusmerkintä merkintäoikeuksilla, split, lajiyhdistely tai -erottelu, yhtiökokouksen osallistujalista ja verotus,
 • tuotonmaksu; sisältäen muun muassa osingonmaksun: rahana, osakkeina tai sekä rahana että osakkeina, pääoman lyhennykset, korot ja erääntymiset,
 • asiakasraportointi esimerkiksi tietyn periodin aikana kuten päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain selvitetyistä kaupoista, tilin tuottoseuranta.

Yhtiön toimiessa tilinhoitajayhteisön asiamiehenä, sen pääasiallisena tehtävänä oli katsottava olevan asiakkaiden tileillä olevien arvo-osuuksien säilyttäminen, tallessapito ja hallinta asiakkaan lukuun sekä tilille tapahtuvien kirjausten tekeminen. Arvo- osuuksien säilyttäminen, tallessapito ja hallinta ovat verollista toimintaa siitä huolimatta, että toiminnan kohteena ovat arvopapereina pidettävät arvo-osuudet. Näin ollen ja kun hakemuksessa tarkoitettuja säilytyspalveluita oli pidettävä yhtenä kokonaisuutena, yhtiön oli suoritettava näistä palveluista arvonlisäveroa.

3. Yhtiön tarkoituksena oli toimia sijoitusrahastolain mukaisena säilytysyhteisönä, jolloin sen tuli suorittaa sijoitusrahastolain 5 luvun 31 §:n mukaiset toimet ja tehtävät. Säilytyspalveluilla tarkoitettiin yhtiön säilytysyhteisönä tuottamia säilytyspalveluita, jotka käsittävät seuraavat toiminnot:

 • toimia sellaisten sijoitusrahastojen säilytysyhteisönä, jotka olivat ulkoistaneet hakijalle varojensa säilyttämisen,
 • säilyttää sijoitusrahaston varat erillään sekä säilytysyhteisön omaisuudesta että muiden asiakkaiden ja sijoitusrahastojen varoista sekä
 • huolehtia vastikkeiden suorittamisesta määräajassa.

Ottaen huomioon korkeimman hallinto-oikeuden sijoitusrahastoja koskeva oikeuskäytäntö säilytysyhteisön sijoitusrahastolain perusteella harjoittaman toiminnan oli katsottava muodostavan erityisen ja olennaisen osan verotonta sijoitusrahastotoimintaa. Yhtiön ei ollut suoritettava tästä toiminnasta arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolaki 41 § ja 42 §
Kuudes neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (77/388/ETY) A:17.5.1977 13 artiklan B kohdan d alakohdan 5 alakohta ja 6 alakohta
EI MUUTOSTA KHO 25.4.03 T 1042