KVL:2001/95

Antopäivä
7.11.2001
Diaarinumero
1271/80/2001
arvonlisävero, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa, tilinhoitajayhteisö, kirjausmaksu, tilisiirtomaksu

Yhtiö peri arvo-osuustilien haltijoilta tilinhoitajayhteisönä sekä tilinhoitajayhteisön asiamiehenä tilisiirtomaksuja ja kirjausmaksuja. Maksut perustuivat arvo-osuustilitapahtumien kirjauksiin tilinhaltijan arvo-osuustilille kauppatapahtumien tai tilisiirtotapahtumien perusteella. Koska arvo- osuustileille tapahtuvat kirjaukset ja tilisiirrot olivat oleellinen ja kiinteä osa verollista arvo-osuuksien säilytys- ja tallessapitopalvelua, yhtiön oli suoritettava kirjaus- ja tilisiirtomaksuista arvonlisäveroa. Merkitystä ei ollut sillä, että yhtiö peri mahdollisesti erillisen maksun arvo-osuuksien säilyttämisestä eikä sillä, kuuluivatko kaupan välittävä arvopaperinvälittäjä ja tilinhoitajayhteisö saamaan verovelvollisuusryhmään vai eivät. Ennakkoratkaisu ajalle 7.11.2001 - 31.12.2002.

Arvonlisäverolaki 41 § ja 42 §
Kuudes neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (77/388/ETY) A:17.5.1977 13 artiklan B kohdan d alakohdan 5 alakohta
LAINVOIMAINEN