KVL:2001/36

Antopäivä
11.4.2001
Diaarinumero
3145/80/2000
arvonlisäverotus, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa, arvopaperinvälitys, osakeannin järjestäminen, coporate finance -toiminta, private placement -palvelu

Yhtiö toimi kohdeyhtiöiden neuvonantajana ja hankki niille omanpääomanehtoista rahoitusta yksityisesti ns. privat placement -järjestelynä. Tällaiseen järjestelyyn liittyvää osakeantia ei markkinoitu lainkaan yleisölle vaan ainoastaan yhtiön hankkimalle suppeammalle sijoittajajoukolle. Kohdeyhtiö saattoi olla joko listattu yhtiö, jonka osakkeet olivat julkisen kaupankäynnin kohteena, tai listaamaton yhtiö.

Yhtiön toiminta jakautui neuvonantoon ja pääoman hankintaan. Ennakkoratkaisuhakemus koski vain pääoman hankintaan liittyvää palvelua.

Yhtiön vastuulla oli pääoman hankinnassa mm.

  • potentiaalisten sijoittajien listaaminen,
  • liiketoimintasuunnitelman/sijoitusmuistion ja markkinointimateriaalin laatiminen kohdeyhtiön avustuksella,
  • salassapitosopimusten laadinta,
  • sijoittajatapaamisten harjoitusten järjestäminen kohdeyhtiön johdolle ja sijoittajatapaamisten järjestäminen,
  • sijoittajien jatkokysymysten vastaamisessa avustaminen,
  • tarjousten läpikäynti kohdeyhtiön kanssa,
  • avustaminen sopimusten teossa ja mahdollisessa taloudellisessa ja juridisessa due diligencessä yhteistyössä juristien ja tilintarkastajien kanssa sekä
  • avustaminen prosessiin mahdollisesti liittyvien lehdistötiedotteiden laadinnassa.

Yhtiö etsi kohdeyhtiölle sopivia ulkopuolisia sijoittajia. Tämän jälkeen kohdeyhtiö suuntasi heille osakeannin, jossa sijoittajat merkitsivät itselleen kohdeyhtiön liikkeeseenlaskemia uusia osakkeita. Kohdeyhtiön omistajat saattoivat myös myydä yhtiön osakkeita sijoittajille. Osakkeiden arvo määräytyi yhtiön tekemän arvionmäärityksen ja sijoittajilta saatujen ostotarjousten perusteella.

Yksityisen pääoman hankintaa pidettiin arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja 3 momentissa ja arvonlisäverolain 13 artiklan B kohdan d alakohdan 5 alakohdassa tarkoitettuun arvopaperin välitykseen rinnastettavana toimintana. Hakijan ei siten ollut suoritettava veroa näiden palvelujen myynnistä saamastaan palkkiosta.

Arvonlisäverolaki 41 §
Arvonlisäverolaki 42 §
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhdenmukainen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 13 artikla B kohta d alakohta 5 alakohta
LAINVOIMAINEN