Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

KVL:2001/24

Antopäivä
7.3.2001
Diaarinumero
2186/80/2000
henkilökohtaisen tulon verotus, vahingonkorvauksen veronalaisuus

X Oy oli mitätöinyt osakepääomaa alentaen sellaiset aikanaan vaihtamatta jääneet osakkeensa, jotka oli tarkoitettu annettaviksi yhtiöön eri aikoina sulautuneiden muiden yhtiöiden osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena. Asiasta virinneessä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä korkein oikeus katsoi, että osakkeiden mitätöintiä koskeva yhtiökokouksen päätös oli ollut pätemätön, eikä sitä olisi saanut osakeyhtiölain säännösten mukaan noudattaa. Osakepääoman alentaminen oli kuitenkin ilmoitettu välittömästi kaupparekisteriin ja päätös oli muutoinkin pantu täytäntöön jo vuosia sitten. Asianosaiset olivat lähteneet siitä, ettei täytäntöönpanon peruuttaminen ollut enää mahdollista. Korkein oikeus katsoi, että mahdollisuus sulautumisvastikeosakkeiden saamiseen oli menetetty ja osakkeisiin oikeutettujen vahinko päätöksen edellä tarkoitetusta pätemättömyydestä huolimatta lopullinen. X Oy oli sen vuoksi vastuussa yhtiökokouksen päätöksellä mitätöityihin osakkeisiin oikeutetuille aiheutuneesta vahingosta. A oli omistanut Y Oy:n osakkeita. Y Oy oli sulautunut X Oy:öön vuonna 1974. A oli menettänyt hänelle kuuluvan sulautumisvastikkeen edellä kuvatuin tavoin. X Oy oli velvoitettu suorittamaan vahingonkorvausta hänelle 80.000 markkaa korkoineen osakkeiden mitätöimisestä aiheutuneen vahingon johdosta. A ei ollut luovuttanut Y Oy:n osakkeita. Hänen saamaansa korvausta osakkeenomistajan oikeusaseman menetyksestä ei pidetty veronalaisen tulon sijaan saatuna, vaan TVL 78 §:ssä tarkoitettuna verovapaana vahingonkorvauksena.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2000.

Tuloverolaki 78 §
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2001