KVL:2002/6

Antopäivä
23.1.2002
Diaarinumero
3080/80/2001
arvonlisävero, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa, säilytysyhteisötoiminta, alisäilytys

A Oy toimi tilinhoitajayhteisön asiamiehenä säilyttäen sijoitusrahastojen omistamia paperisia ja sähköisiä arvopapereita niin sanottuna alisäilyttäjänä. A Oy:n toimiessa alisäilyttäjänä, sijoitusrahaston varsinaisena säilytysyhteisönä toimiva B Oy hoiti sijoitusrahastolaissa säilytysyhteisölle säädetyt valvontatehtävät ja vastasi rahastoon nähden alisäilyttäjän toiminnasta. Lisäksi A Oy huolehti säilytyksessä oleviin arvopapereihin kohdistuvasta niin sanotusta juoksevasta hallinnosta. A Oy:n pääasiallisena tehtävänä tilinhoitajayhteisön asiamiehenä oli loppuasiakkaiden tileillä olevien arvo-osuuksien säilyttäminen ja tallessapito. Arvopaperien säilyttäminen ja tallessapito on verollista toimintaa siitä riippumatta, ovatko säilyttämisen kohteena olevat arvopaperit arvo-osuuksia vai paperisia. Alisäilytys ei ollut olennainen osa verotonta sijoitusrahastotoimintaa ja sen vuoksi A Oy:n oli suoritettava arvopapereiden säilyttämisestä perimistään palkkioista arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolaki 41 § ja 42 §
Kuudes neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (77/388/ETY) A:17.5.1977 13 artiklan B kohdan d alakohdan 5 ja 6 alakohta
OSITTAIN KUMOTTU KHO 25.4.03 T 1043