KVL:1998/32

Antopäivä
23.2.1998
Diaarinumero
3353/80/97
arvonlisävero, myynti liiketoiminnan muodossa, yleishyödyllinen yhteisö, elinkeinotulo tuloverotuksessa, metsätalouden rahoituslain mukaisten toiminta- ja toimenpidesuunnitelmien myynti

S:2.20.02

S:2.20.03.04

S:2.20.04.02

X:n metsäkeskus harjoitti metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksista annetussa laissa (1474/95) ja asetuksessa (93/96) säädettyä toimintaa. Lain (1474/95) 11 §:n mukaan valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, jonka puitteissa metsäkeskuksille myönnetään valtionapua siille säädetyistä ja määrätyistä tehtävistä. Muista suoritteistaan metsäkeskukset perivät maksun lain (1474/95) 12 §:n mukaisin perustein. Metsäkeskuksia on tuloverotuksessa pidetty yleishyödyllisinä yhteisöinä. X:n metsäkeskus teki kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/96) 3 §:n mukaisia suunnitelmia. Rahoituslain mukainen rahoitus voidaan myöntää yksityiselle maanomistajalle. Toimintasuunnitelman laadinnasta aiheutuvat kustannukset voidaan rahoittaa kokonaan tuella maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein. Rahoituslain mukainen tuki maksetaan metsänomistajalle, joka teettää suunnitelmatyön haluamallaan palvelun suorittajalla. Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen suunnittelutyön ei katsottu liittyvän valittömästi metsäkeskuksen yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen eikä se myöskään ole TVL 23 §:n 3 momentin nojalla verovapaata. X:n rahoituslain mukaiset tuotot olivat vuonna 1997 n. 2,7 miljoonaa mk ja vuonna 1998 n. 7 miljoonaa mk. X:n palveluksessa olevista työntekijöistä rahoituslain mukaisia suunnittelutehtäviä teki vuonna 1997 n. 28 työntekijää ja vuonna 1998 n. 38 työntekijää, joiden työstä noin puolet oli sanottuja suunnittelutehtäviä. X:n saamaa tuloa suunnittelupalvelun suuorittamisesta pidettiin yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Kun X:n metsäkeskus tarjoaa tuottamiaan palveluita yleisesti yksityisille metsänomistajille eli palveluita tarjotaan ennalta rajoittamattomalle asiakaspiirille, toiminta on suunnitelmallista ja toistuvaa sekä tapahtuu kilpailuolosuhteissa, X:n katsottiin tuottavan suunnittelupalveluita liiketoiminnan muodossa. X:n metsäkeskus oli velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa sanotun palvelun myynistä.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1. - 31.12.1998.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§
Arvonlisäverolaki_4_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
TVL_23_§
LAINVOIMAINEN