Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1998/78

Antopäivä
18.5.1998
Diaarinumero
220/80/98
arvonlisäverotus, veron peruste, vastike, myynnin oikaisuerä, vähennettävä vero, vientimaksu, maatilatalouden tuloverotus, muut maataloustulot, vientimaksun vähennyskelpoisuus, jäsenmaksun vähennyskelpoisuus, rahastoitava vientimaksu

S:2.20.09.01.01
S:2.20.09.01.03
S:2.20.09.02.03
S:2.06
S:2.06.032.08
S:2.06.04.01.01
S:2.06.04.14

Puolisot X ja Y harjoittivat maatilataloutta päätuotantosuuntana kananmunantuotanto. He liittyivät A ry:n tuottajajäseniksi. A ry:n tarkoituksena on huolehtia kananmunantuotannon kannattavuuteen ja viennin edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi A ry oli perustanut Kananmunien vientirahaston. A ry:n jäseneksi hyväksytään ilman eri hakemusta kanataloutta harjoitava tuottajajäsen, joka on solminut pakkaamonsa tai suoraan A ry:n kanssa tuotantositoumuksen kananmunantuotannon Rusko-sopimuksen antamien ohjeiden mukaisesti. X ja Y olivat solmineet pakkaamonsa Z-yhteisön kanssa Rusko-sopimuksen mukaisen tuotantositoumuksen. Z-yhteisö oli solminut A ry:n kanssa Rusko-sopimuksen. Rusko-sopimuksen mukaan pakkaamo tilittää kuukausittain tuottajalta ostamistaan munista maksamansa kotimaan markkinahintaa vastaavan tuottajanhinnan X ja Y:lle muutoin, mutta tekee 20 %:n osalta vientimaksuvähennyksen. Z-yhteisö tilittää vientimaksuvähennyksen osuuden A ry:lle. A ry:n ylläpitämän Kananmunien vientirahaston rahasto-osuudet ovat tuottajakohtaisia. Vientimaksua kerätään Rusko- sopimuksen mukaisesti kaikilta sopimuksen mukaisen tuotantositoumuksen tehneiltä tuottajilta siihen saakka, kunnes on selvää, noudattaako tuottaja tuotantositoumustaan. A ry palauttaa liikaa kerätyt vientimaksut tuottajille tilikauden päätyttyä kalenterivuosittain. A ry maksaa kuukausittain Kananmunien vientirahastosta kananmunien viejille vientikorvausta näiden vientiin myymien kunkin vientikuukauden viennistä saadun keskihinnan ja kotimaan vastaavan kuukauden keskimääräisen tukkuhinnan välisen erotuksen vientikorvauksena, kuitenkin enintään tuottajilta perittävän vientimaksun verran. X:n ja Y:n tulee suorittaa arvonlisäveroa pakkaamo Z-yhteisölle myymistään kananmunista saamastaan vastikkeesta 17 % veron perusteesta. Veron perusteeseen luetaan myös se osuus kananmunien myynnistä saadusta vastikkeesta, jonka pakkaamo Z-yhteisö pidättää vientimaksuvähennyksenä. X:n ja Y:n A ry:lle maksama vientimaksu, jonka Z-yhteisö perii tuottajan nimissä ja heidän lukuunsa, on arvonlisäveroton eikä siihen sisälly vähennettävää veroa. Vientimaksu ei myöskään ole tuottajan pakkaamolle tai viejälle antama alennus. X:n ja Y:n maatilatalouden tuloverotuksessa A ry:lle suorittama vientimaksu on heidän maatalouden tulolähteessä vähennyskelpoinen meno siltä osin, kuin heidän maksamaansa vientimaksua käytetään viejälle maksettavaan vientituen maksuun. Tilityskauden aikana perittävä maksu, joka mahdollisesti palautetaan X:lle ja Y:lle tilityskauden lopussa, ei ole heidän maatilatalouden verotuksessa vähennyskelpoinen meno eikä vastaavasti palautuva maksu veronalaista tuloa. Vientimaksuun sisältyvä vientimaksun käsittelystä johtuva osuus, jolla katetaan A ry:n omakustanteisesti määräytyviä rahaston ylläpitomenoja ja muita menoja, on X:n ja Y:n maatilatalouden tuloverotuksessa vähennyskelpoinen meno. Ennakkoratkaisu ajalle 1.5.1998 - 31.12.1999.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_ 2_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_78_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_84_§
Arvonlisäverolaki_85_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_137_§
Arvonlisäverolaki_143_§
MaatVL_1_§_1_mom
MaatVL_4_§_1_mom
LAINVOIMAINEN