KVL:1999/139

Antopäivä
8.11.1999
Diaarinumero
2473/80/99
elinkeinotulon verotus, käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen, vesilaitoksen johtoverkosto, menojäännöspoistojärjestelmän muuttuminen tasapoistojärjestelmäksi

S:2.04.11.03.05

Kuntien omistamaa tukkuvesilaitos X Oy:tä oli pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä. Se oli tehnyt tällöin poistot johtoverkostosta EVL 30 §:n mukaisesti menojäännöksestä. KHO oli antanut 2.10.1998 päätöksen T 2104, jossa se katsoi, että vesiosakeyhtiötä ei voitu pitää TVL:ssa tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä. Verohallitus oli antanut 28.12.1998 muuttuneen oikeuskäytännön johdosta tiedotteen, jossa se katsoi muun muassa, että vesi- ja viemärilaitosten vedenjakelu- ja viemäriverkostoja pidetään verotuksessa EVL 39 §:ssä tarkoitettuna käyttöomaisuutena. X Oy voi verovuonna 1999 tehdä johtoverkoston hankintamenosta EVL 39 §:ssä tarkoitetun poiston. Johtoverkoston hankintamenoksi verovuoden alussa oli vahvistettava se määrä, joksi johtoverkoston hankintameno olisi muodostunut, jos siitä olisi aikaisempina vuosina tehty poistot EVL 39 §:n ja 54 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti. X Oy ei voinut tehdä johtoverkoston hankintamenosta poistoja EVL 30 §:n mukaisesti.
Verovuosi 1999.

ElinkVL_39_§
ElinkVL_54_§_2_mom
EI MUUTOSTA KHO 18.4.00 T 760