Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1998/119

Antopäivä
31.8.1998
Diaarinumero
610/80/98
maatilatalouden verotus, valtiolta saatu avustus, perinnebiotoopin hoidosta maksettava tuki

S:2.06.03.02

Maanviljelijä A oli tehnyt valtion kanssa sopimuksen vanhojen metsälaitumien perinnebiotoopin hoidosta. Sopimuksen tarkoituksena oli säilyttää alue, koska sen avoimena säilyminen oli tärkeää kylämaiseman kannalta. Viljelijän oli toteutettava sopimukseen liittyvän suunnitelman ja sen toimenpideaikataulun mukaiset perustamis-, kunnostus-, hoito- ja muut toimenpiteet sopimukseen sisältyvillä alueilla. Alue oli veroluokituksessa metsämaata ja kuului A:n omistamaan tilaan. A:lle sopimuksen perusteella maksettava erityistuki perustui valtioneuvoston päätökseen maatalouden ympäristötuesta (760/95). Mainitun päätöksen 1 §:n mukaan viljelijälle voidaan maksaa maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa laissa (1303/94) tarkoitettua maatalouden ympäristötukea. A:lle perinnebiotoopin hoitoa varten maksettua erityistukea pidettiin hänen harjoittamaansa maatalouteen kuuluvana avustuksena. Erityistuki oli A:n veronalaista tuloa maatalouden tulolähteessä.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

MVL_4_§_1_mom
MVL_5_§_1_mom_4_kohta
Verotuslaki_68_§_2_mom
LAINVOIMAINEN