KVL:1998/159

Antopäivä
23.11.1998
Diaarinumero
3554/80/98
elinkeinotulon verotus, tulon jaksottaminen, ennakko-osinkojärjestelmä

S:2.04.07

Hakijayhtiöt muodostivat konsernin. Niiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön vuoden 1998 osingonjaossa ns. ennakko- osinkojärjestelmä. Siinä osingonjakoa koskeva päätöksentekomenettely alkaisi jo sen tilikauden aikana, jolta osinko maksetaan. Osingonjakoa koskevat ennakoivat päätökset hyväksyttäisiin siten osinkoa saavan ja jakavan yhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa vuonna 1998. Varsinaiset osakeyhtiölaissa tarkoitetut päätökset, jotka liittyvät tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vahvistamiseen sekä voiton käyttämiseen, tehtäisiin tilivuoden päättymisen jälkeen. Ennakko-osinkojärjestelmässä osinkoa jakava yhtiö kirjaisi jo vuoden 1998 tilinpäätökseensä osinkovelaksi ja vapaan oman pääoman vähennykseksi sen määrän, jonka sen ainoa omistaja on ilmoittanut päättävänsä vuodelta 1998 jaettavaksi osingoksi. Osingon saava omistajayhtiö kirjaisi vastaavansuuruisen osinkosaatavan ja vapaan oman pääoman lisäyksen vuoden 1998 tilinpäätökseensä ja edelleen samansuuruisen osinkovelan omille osakkeenomistajilleen. Nämä puolestaan kirjaisivat vuoden 1998 tilinpäätöksiinsä vastaavan osinkosaatavan. Kirjanpitolautakunta oli katsonut lausunnossaan, että sen asettaman viiden edellytyksen täyttyessä osinkotulo ja osingonjakovelka saatiin ottaa huomioon niissä samanaikaisesti päättyvissä tilinpäätöksissä, joilta osinko jaetaan. Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa tarkoitettu ennakollinen osingonjako oli ehdollinen: se tuli yhtiöitä lopullisesti sitovaksi vasta, kun osingonjaosta päätettiin vahvistetun tilinpäätöksen perusteella siten kuin osakeyhtiölaissa edellytetään. Osingonsaajalla ei ollut ilman tätä määräämistointa reaalista, lopullista saatavaa osinkoa jakavalta yhtiöltä. Ehtoa oli pidettävä tämän vuoksi luonteeltaan lykkäävänä. Lykkääväehtoinen tulo realisoituu vasta ehdon täyttyessä. Tähän nähden osingonsaajayhtiölle ei syntynyt vielä osingonjakajayhtiön yhtiökokouksen tekemän ennakoivan osingonjakopäätöksen perusteella sellaista saamista, joka voitaisiin ottaa verotuksessa huomioon jo sinä vuonna, jolta osinko jaetaan.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.
Äänestys 5-2.

Laki_elinkeinotulon_verottamisesta_19_§_1_mom
OSITTAIN MUUTETTU KHO 17.2.99 T 254 VUOSIK.