KVL:1997/98

Antopäivä
17.4.1997
Diaarinumero
4974/80/96
maataloustulon verotus, pellon metsittäminen, saadut avustukset ja korvaukset, työllistämistuki

S:2.06.03.02

Maanviljelijä A omisti kaksi tilaa, joilla hän harjoitti maataloutta ja metsätaloutta. A oli puun myyntitulon verotuksen piirissä. A aikoi metsittää peltoa 3 ha ja jatkaa viljanviljelyä 22 hehtaarin peltoalalla. A oli tehnyt peltojen metsitystä koskevan metsityssuunnitelman. Maaseutuelinkeinopiiri oli hyväksynyt metsitettäväksi 3 hehtaaria ja maksettavaksi tulonmenetyskorvausta vuosittain 10 vuoden ajan samansuuruisina erinä yhteensä 43 400 markkaa sekä metsityksen hoitopalkkiota kahdessa erässä yhteensä 3 100 markkaa. Metsälautakunta oli hyväksynyt metsänparannussuunnitelman. Arvioidut toteuttamiskustannukset olivat 15 795 markkaa hehtaarilta. Pellon metsittämiskustannuksiin A sai metsänparannustukea. Pellon metsityksen rahoitukseen voitiin käyttää EU:n osarahoitusta. A suunnitteli työllistävänsä työttömän metsurin taimikonhoitotöihin. A maksaisi työllistettävälle henkilölle minimipalkkaa. Sen jälkeen A hakisi työllistämistukea valtion varoista. Kun A metsitti pellon 1) valtion rahoittama tai Euroopan unionin rahoittama tuki pellon metsitykseen ei ollut A:n veronalaista tuloa, 2) metsityksenhoitopalkkio oli A:n veronalaista tuloa maatalouden tulolähteessä, 3) pellon metsityksestä johtuva tulonmenetyskorvaus oli A:n veronalaista tuloa maatalouden tulolähteessä ja 4) valtion varoista saatava työllistämistuki oli A:n veronalaista ansiotuloa.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998. Äänestys 5-3.

L_kestävän metsätalouden_rahoituksesta_(1094/96)_34_§
L_maa-_ja_metsätalouden_rakennepoliittisista_toimenpiteistä_(1303/94_ja_1350/96)_15_§_2_mom
MaatVL_2_§,_4_§_1_mom_ja_5_§_1_mom_4_kohta
TVL_61_§_1_mom_ja_143_§_7_mom
KUMOTTU, MUUTETTU KHO 25.11.97 T 2977 VUOSIK.