KVL:1997/72

Antopäivä
24.3.1997
Diaarinumero
779/80/97
elinkeinotulon verotus, osingonjako in natura, tuloveron vähimmäismäärä, kirjanpitoarvo, käypä arvo, käyvän arvon määräytyminen, käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luouvutuksen ajankohta

S:2.12.05

S:2.04.07.01.03

S:2.04.07.04

Pörssiyhtiö A:n tarkoituksena on jakaa 31.12.1996 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa osaksi rahana ja osaksi pörssiyhtiö B Oy:n osakkeina. Osingonjakopäätöksen mukaan osinkoa maksettaisiin 4,50 markkaa osakkeelta siten, että siitä maksettaisiin 1,50 markkaa osakkeelta rahana ja 3,00 markkaa osakkeelta B Oy:n osakkeina. Osinko maksettaisiin kokonaan rahana niille osakkeenomistajille, joiden osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilillä ei ylittänyt 499 osaketta täsmäytyspäivänä. Täsmäytyspäiväksi osingonjakopäätöksessä tullaan ehdottamaan 15.4.1997 ja osinko on todennäköisesti nostettavissa arvo-osuustililtä 6.5.1997. Kun A Oy:n yhtiökokous tekee osingonjaon määrää koskevan päätöksen, osakkeenomistajille syntyy saamisoikeus osinkoon ja A Oy:lle vastaava osinkovelka. Osingonjakopäätöksellä A Oy tulee sidotuksi osinkoon. Kun osingonjakopäätös on sen sisältöinen, että osinko maksetaan osittain rahana ja osittain B Oy:n osakkeina, A Oy:n suoritusvelvollisuuden katsottiin rahana maksettavan osingon osalta täyttyvän silloin, kun osingonjakopäätös tehdään ja B Oy:n osakkeina maksettavan osingon osalta silloin, kun B Oy:n osakkeet luovutetaan. B Oy:n osakkeiden luovutusajankohtana pidettiin sitä ajankohtaa, jona osakkeiden vallintaan liittyvät osakkeenomistajan oikeudet siirtyvät sitovan luovutussopimuksen perusteella osingonsaajalle. Näin ollen A Oy:n vuoden 1996 tuloveron vähimmäismäärää laskettaessa B Oy:n osakkeina maksettavien osinkojen arvoksi katsottiin osakkeiden käypä arvo sinä hetkenä, jolloin osinko oli nostettavissa. A Oy:n vuoden 1997 veronalaista tuloa laskettaessa osinkoina luovutettavien B Oy:n osakkeiden luovutushetken käypä arvo katsottiin ElinkVL 4 §:n nojalla A Oy:n tuloksi. A Oy sai vähentää ElinkVL 42 §:n 2 momentin mukaan osinkoina luovutettavien B Oy:n osakkeiden poistamattoman hankintamenon. Osinkoina luovutettavien osakkeiden luovutushinta realisoitui silloin, kun osinko oli osingonsaajan nostettavissa.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997. Äänestys 7 - 2.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_12_§
ElinkVL_19_§_1_mom
ElinkVL_42_§_2_mom
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_1_§_1_mom
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_4_§
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_6_§
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_7_§
LAINVOIMAINEN