KVL:1997/78

Antopäivä
27.3.1997
Diaarinumero
3743/80/96
henkilökohtainen tulo, ulkomaantyötulo, kolmen vuoden sääntö, verosopimuksen mukainen asuinvaltio, progressioehtoinen vapautusmenetelmä

S:2.03.03.02.02

S:2.01.02.03

A oli perheineen muuttanut elokuussa 1996 pysyvästi asumaan Singaporeen. A oli kuitenkin kolmen vuoden säännön perusteella yleisesti verovelvollinen Suomessa. Suomen ja Singaporen välisen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 4 artiklan mukaan A:n katsottiin asuvan Singaporessa. TVL 77 §:n 1 momentin mukaan ulkomailla tehdystä työstä saadusta palkasta otetaan verotuksessa huomioon siten kuin kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/95) 6 §:ssä säädetään 60 %. Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan myös, kun tulon ja varallisuuden kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on määräys kansainvälisessä sopimuksessa, sikäli kuin sopimuksessa ei toisin määrätä. Kun A:ta ei sovellettavan verosopimuksen 4 artiklan mukaan pidetty Suomessa asuvana, verosopimuksen 21 artiklan 2.c) kohdan säännöstä ei voitu soveltaa A:n Singaporesta saamaan tuloon. Näin ollen ja kun A:n yleinen verovelvollisuus Suomeen perustui TVL 11 §:n 1 momentissa säädettyyn kolmen vuoden sääntöön ja hänen katsottiin sovellettavan verosopimuksen nojalla asuvan Singaporessa, A:n Singaporesta saamaan tuloon ei sovellettu TVL 77 §:n säännöstä.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

TVL_9_§_1_mom
TVL_11_§_1_mom
TVL_77_§_1_mom
Laki_kansainvälisen_kaksinkertaisen_verotuksen_poistamisesta_1_§_2_mom
Laki_kansainvälisen_kaksinkertaisen_verotuksen_poistamisesta _6_§
Suomen tasavallan ja Singaporen tasavallan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 4, 13 ja 21 artiklat
LAINVOIMAINEN