KVL:1996/234

Antopäivä
16.9.1996
Diaarinumero
1254/80/96
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, liiketoimintakokonaisuus, kirjanpidossa poistamatta olevat arvot, käypä arvo, goodwill, liikearvo

S:2.04.13

A Oy harjoitti sähkövoiman hankintaa ja jakelua omistamansa X voimalaitoksen ja Y Oy:n osakkeiden kautta. A Oy:n varat ja velat voitiin kohdistaa X voimalaitokseen sekä Y Oy:n osakkeisiin. A Oy:n tarkoituksena oli siirtää ElinkVL 52 d §:n mukaisena liiketoimintasiirtona X voimalaitokseen liittyvät varat ja velat Y Oy:lle. Siirrettävien varojen käypä arvo ylitti niiden kirjanpitoarvon. Vastaanottava Y Oy kirjasi vastaanottamansa varat omassa kirjanpidossaan niiden A Oy:ssä olleeseen poistamattomaan hankintamenoon ja tämän lisäksi varojen kirjanpitoarvon ja niiden käyvän arvon erotuksena goodwillarvon. Luovuttava A Oy kirjasi Y Oy:n emissiossa saamansa osakkeet kirjanpidossaan niiden käypään arvoon. X voimalaitokseen liittyviä verojen ja velkojen kokonaisuutta pidettiin sellaisena liiketoimintakokonaisuutena, jota ElinVL 52d §:ssä tarkoitetaan. Kun liiketoimintasiirron ei katsottu tapahtuvan kirjanpidossa poistamatta olevista arvoista, liiketoimintasiirron ei katsottu tapahtuvan ElinkVL 52d §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla eikä siihen siten voitu soveltaa sanottua lainkohtaa.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_52d_§_(1733/95)
EI MUUTOSTA KHO 8.9.1997 T 2157 ATK