KVL:1996/41

Antopäivä
15.2.1996
Diaarinumero
5175/80/95
tuloverotus, ulkomaantyötulo, ulkomailla työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset, työsuhteen päättymiskorvaus, työsuhdeoptio

S:2.03.03.02.02

Suomen kansalainen A oli työskennellyt 1.1.1992 alkaen ulkomailla. A:n työsuhde oli irtisanottu päättyväksi 31.12.1995. Yhtiö oli sitoutunut maksamaan työsuhteen päättymiskorvauksena A:n kokonaispalkan kahden vuoden ajalta. Korvaus koostui useista palkkalajeista. Ulkomaantyöskentelyyn kohdistuvana palkkana oli pidettävä työnantajayrityksen tulokseen perustuvaa profit sharing - korvausta siltä osin kuin tulon syntyperuste kohdistui ja korvaus siten perustui aikaan, jolloin A työskenteli yhtiössä. Kertamaksullinen lomakorvaus pitämättä jääneistä lomista sekä A:n palkasta erityiselle tilille siirretty osa (deferred compensation) olivat ulkomaantyöskentelyajalta kertynyttä tuloa ja siten kohdistuivat ulkomaantyöskentelyyn. Nämä korvaukset olivat tuloverolain_77_§:ssä tarkoitettua verovapaata ulkomaantyötuloa. Korvaus sisälsi myös määrät, jotka vastasivat A:n kahden vuoden peruspalkkaa ja kannustin- ja lisäpalkkioita vuosilta 1996-1997 sekä oikeuden pysyä yhtiön eläkeohjelmissa, yhtiön kustantamat konsulttipalvelut ja korvauksen käyttämättä jääneistä country clubin vuosimaksuista. Koska näiden erien osalta suoritusten ehtona oli, että A luopui kaikista muista vaateista yhtiötä kohtaan ja sitoutui noudattamaan kilpailukieltoa, suoritusta oli tältä osin pidettävä työsuhteen purkamisesta aiheutuvana korvauksena eikä ulkomailla suoritetusta työstä maksettuna palkkana. Korvaus työskentelyvaltiossa sijaitsevan asunnon myyntikuluista sekä korvaus muuttokuluista Suomeen olivat tuloverolain_76_§:ssä tarkoitettuja ulkomailla työskentelyyn liittyviä verovapaita korvauksia. A oli saanut työsuhteeseen liittyvänä etuna työnantajayrityksen osakkeiden osto- optioita, joiden lunastusaika päättyi vuonna 2000. Jos A käytti saamiaan työsuhdeoptioita vasta ulkomaantyöskentelyn päätyttyä, hänen näin saamansa tulon ei katsottu kertyvän tuloverolain_77_§:ssä tarkoitetulla tavalla ulkomaantyöskentelyajalta, koska tulon syntyminen perustui yhtiön osakkeiden tuleviin arvonmuutoksiin ja optioiden käyttämiseen työsuhteen jo päätyttyä.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

TVL_66_§_(1465/94)
TVL 76_§_5_kohta_(1549/95)
TVL_77_§_(1535/92)
LAINVOIMAINEN