KVL:1995/228

Antopäivä
28.8.1995
Diaarinumero
3568/80/95
henkilökohtaisen tulon verotus, vahingonkorvaus, viivästyskorko

S:2.03.03.08

Pankki A:n tytäryhtiö K Oy oli vuoden 1988 lopulla tehnyt Pankki A:han 24 kk:n määräaikaistalletuksia, jotka ehdoiltaan vastasivat talletusten veronhuojennuslain (1000/1995) 1 §:ssä tarkoitettua luonnollisen henkilön ja erillisenä verovelvollisena verotettavan kotimaisen kuolinpesän varallisuusverotuksessa verovapaaksi katsottavaa talletusta, jonka korko ei ollut veronalaista tuloa luonnollisille henkilöille. K Oy oli myynyt näitä talletuksia Pankki A:n asiakkaina olleille luonnollisille henkilöille vuoden 1989 alussa. Henkilö X oli helmikuussa vuonna 1989 ostanut tällaisen talletuksen, josta Pankki A oli maksanut hänelle vuonna 1990 korkoa 45757 mk. X ei ollut ilmoittanut korkotuloa verotuksessaan. Pankki B:ssä, johon Pankki A oli fuusioitu, toimitetussa verotarkastuksessa oli katsottu, että K Oy:n tekemät 24 kk:n talletukset olivat olleet verollisia, eivätkä ne olleet muuttuneet verovapaiksi, kun ne oli siirretty luonnolliselle henkilölle. X:ää oli jälkiverotettu hänen vuonna 1990 saamastaan em. korkotulosta ja hänelle oli maksuunpantu veroa 22052 mk. Katsottiin, että Pankki B:n X:lle mahdollisesti maksama korvaus siitä taloudellisesta menetyksestä, joka A:lle oli aiheutunut talletusten verovapautta koskeneen virheellisen tiedon johdosta, oli verovapaa vahingonkorvaus. Veronalaisuuteen ei vaikuttanut korvauksen laskutapa. Siten, jos A saa vahingonkorvauksena määrän, joka vastaa K Oy:ltä ostetun 24 kuukauden määräaikaistalletuksen verolla vähennetyn korkotuoton ja määräaikaistalletuksen ostohetkellä tehdyn vastaavanlaisen talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/1988) mukaisen määräaikaistalletuksen korkotuoton erotusta, näin laskettu vahingonkorvaus ei ole X:n veronalaista tuloa. Edelleen, jos X sai vaihtoehtoisesti vahingonkorvauksena hänelle jälkiverotuksin maksuunpannun määrän, vahingonkorvaus ei ollut hänen veronalaista tuloaan. X:n Pankki B:ltä vahingonkorvaukselle saama viivästyskorko oli X:n veronalaista pääomatuloa. X:n Pankki B:ltä saama korvaus verotoimistolle tehdyn vastineen laatimisesta aiheutuneista kuluista ei ollut X:n veronalaista tuloa.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996.

TVL_32_§
TVL_33_§_1_mom
TVL_78_§
OSITTAIN MUUTETTU KHO 29.10.96 T 3368 ATK-B