KVL:1994/96

Antopäivä
14.4.1994
Diaarinumero
14075/11/98/93
maatalouden verotus, maatalouden nettovarallisuus, pysyvä hallintaoikeus tiloihin ja rakennuksiin, omistajan veroinen haltija, varojen arvostaminen

S:2.03.01.02

S:2.06.01.02

S:2.10.05.03

Puolisot A ja B olivat v:na 1989 lahjoittaneet lapsilleen tilan, jolla he olivat harjoittaneet maataloutta. Lahjakirjassa A ja B olivat pidättäneet itselleen molempien elinajan jatkuvan hallintaoikeuden lahjoitettuun tilaan sisältäen mm. peltojen ja rakennusten vuokralleanto-oikeuden. Tilan pellot oli annettu vuokralle. B oli kuollut v:na 1991. A:lla ja B:llä oli ollut keskinäinen testamentti, johon A oli vedonnut ainoastaan hallintaoikeuden osalta. B:n kuolinpesää ei ollut jaettu. Varallisuusverolain 8 §:n 1 mom 2 kohdan säännös ja olosuhteet huomioon ottaen A:n katsottiin harjoittavan maataloutta tilalla. Tilan peltojen, talousrakennusten ja maatalouskoneiden katsottiin kuuluvan A:n harjoittaman maatalouden nettovarallisuuteen. Maatalousmaan, tuotantorakennusten ja maatalouskoneiden arvot määräytyivät varallisuusverolain 5 luvussa olevien maatilan varallisuutta koskevien säännösten mukaan. Maatalouden tulos otettiin aikaisempien vuosien vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen huomioon jaettavana yritystulona A:n ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Jaettava yritystulo katsottiin pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastasi maatalouteen verovuoden 1993 päättyessä kuuluneelle nettovarallisuudelle laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa.
Verovuosi_1993.

MaatVL_1_§_1_mom
MaatVL_1_§_2_mom
MaatVL_2_§
MaatVL_4_§_1_mom
TVL_29_§_2_mom
TVL_38_§_1_mom
TVL_41_§_1_mom
TVL_149_§_1_mom
VVL_8_§_1_mom_2_kohta
VVL_15_§
VVL_19_§
VVL_20_§
LAINVOIMAINEN