KVL:1993/203

Antopäivä
12.8.1993
Diaarinumero
6209/11/98/93
henkilökohtaisen tulon verotus, tulonhankkimismenot, korkomeno, valuuttalainan kurssitappio

S:2.03.04.11

S:2.03.04.14

A oli 14.2.1992 ottanut valuuttalainan asunnon hankintaa varten. Lainan, joka oli tasalyhenteinen, kukin lyhennyserä oli 3 070 DEM, joka oli lainaa otettaessa vastannut 8 355 markkaa. Lainaa 5.4.1993 lyhennettäessä lyhennyserä oli vastannut 11 193 markkaa. A:lle oli siten syntynyt 2 838 markan kurssitappio. Kurssitappiota ei voida pitää TVL 58 §:ssä tarkoitettuna korkomenona. Oman vakituisen asunnon hankintaa varten otetun lainan kurssitappiota ei myöskään ole pidettävä pääomatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuvana menona eikä muullakaan perusteella A:n verotuksessa vähennyskelpoisena menona.
Verovuosi_1993.

TVL_54_§
TVL_58_§
TVL_60_§_1_mom
LAINVOIMAINEN