KVL:2002/75

Antopäivä
23.10.2002
Diaarinumero
2259/80/2002
indeksiosuuden lainaus, luovutusvoitto ja -tappio, veronalainen tulo, vähennyskelpoinen meno

Hakijayhtiö aikoi toimia sekä lainaksiantajana että lainaksiottajana osakelainaukseen rinnastettavassa lainaustoiminnassa, jossa lainauksen kohteena olisivat indeksiosuudet. Lainaustoiminnassa käytettäisiin vakioituja Lex-lainaussopimuksia. Hakemuksessa tarkoitettu indeksiosuus oli oikeudelliselta luonteeltaan indeksiä tai muuta tunnuslukua seuraava sijoitusrahaston rahasto-osuus, joka oli julkisen kaupankäynnin kohteena. Indeksiosuuksien kaupankäynti ja selvitys tapahtuivat vastaavaan tapaan kuin osakkeiden kaupankäynti ja selvitys.

Indeksiosuuksien lainaussopimuksessa lainaksiantaja sitoutuisi antamaan lainaksi kohteena olevat indeksiosuudet ja lainaksiottaja sitoutuisi suorittamaan lainaksiantajalle preemion korvaukseksi laina-ajasta sekä palauttamaan tälle sopimuksen päättymispäivänä kohteena olevia indeksiosuuksia vastaavat indeksiosuudet. Lisäksi lainaksiottaja suorittaisi lainaksiantajalle indeksiosuuksille laina-aikana mahdollisesti kertyneen tuoton.

Indeksiosuutta pidettiin elinkeinoverolain 6 §:n 6 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna arvopaperina. Muiden EVL 6 §:n 6 ja 7 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä indeksiosuuden lainaksiantamista ei hakemuksen olosuhteissa pidetty lainaksiantajan verotuksessa luovutuksena. Lainaksiottajan verotuksessa lainaksiottamista pidettiin indeksiosuuksien hankintana ja indeksiosuuksien palauttamista luovutuksena.

Lainaksiottajan lainaksiantajalle indeksiosuuden laina- ajalta maksama preemio oli lainaksiottajan verotuksessa vähennyskelpoinen meno ja lainaksiantajan verotuksessa veronalainen tulo. Indeksiosuuden tuottoa vastaava korvaus, jonka lainaksiottaja suoritti lainaksiantajalle, oli lainaksiantajan veronalaista tuloa ja lainaksiottajan verotuksessa vähennyskepoista menoa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003. Äänestys 6-2.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §, 5 §, 6 § 6 ja 7 momentit sekä 7 §
LAINVOIMAINEN