KVL:2002/61

Antopäivä
25.9.2002
Diaarinumero
1831/80/2002
ulkomainen sijoitusrahasto, tuloverosubjekti, suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta saatu tulo

Saksassa rekisteröidyn avoimen kiinteistösijoitusrahaston lukuun aiottiin ostaa Suomesta kiinteistö, keskinäisen kiinteistöyhtiön osakekanta tai kiinteistön omistavan osakeyhtiön osakekanta. Sijoitusrahasto ei ollut kotimassaan erillinen juridinen yhteisö, se ei voinut tehdä oikeustoimia eikä omistaa sijoituskohteitaan. Rahaston hallinnointiyhtiö toimi omissa nimissään rahaston lukuun ja juridisesti omisti rahaston sijoituskohteet. Sijoittajan oli mahdollista ostaa rahastosta osuus, jonka perusteella sai rahastosta tuoton voitto-osuutena.

Sijoitusrahaston tuotoista verotettiin Saksassa suoraan yksittäistä rahasto-osuuden omistajaa. Rahastoa pidettiin kuitenkin erillisenä verovelvollisena, joka oli erikseen vapautettu yhteisöveron maksuvelvollisuudesta.

Sijoitusrahastoa pidettiin tuloverolain tarkoittamana itsenäisenä tuloverosubjektina ja Suomessa rajoitetusti veroverovelvollisena. Sovellettaessa Suomen tasavallan ja Saksan liittotasavallan välistä sopimusta tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sijoitusrahastoa pidettiin sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvana henkilönä.

Rahaston saadessa vuokratuloa Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä tai suomalaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeiden perusteella hankitusta huoneistosta tai osinkotuloa suomalaiselta osakeyhtiöltä, rahaston katsottiin saavan tuloverolain mukaan veronalaista tuloa Suomesta. Suomen ja Saksan välisen verosopimuksen mukaisesti tuloa voitiin verottaa Suomessa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Tuloverolaki 3 § 4- ja 7 -kohdat, 9 § 1 momentti 2 -kohta,10 § 1- ja 6- kohdat
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 3 § 1 momentti ja 5 momentti, 13 § 1 momentti
Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välinen sopimus tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi artiklat 1, 3, 4,6.1, 6.3 ja 6.4 sekä 10
LAINVOIMAINEN